Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 września 2005 r.
IV SO/Wa 192/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S. C., J. C. i G. K. w przedmiocie "wszczęcia postępowania przeciwko Urzędowi Miasta w S. w związku z nałożeniem (...) obowiązków wynikających z upomnienia Urzędu Miasta z dn. (...).V.2005 r." postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 czerwca 2005 r. S. C., J. C. i G. K. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek w przedmiocie "wszczęcia postępowania przeciwko Urzędowi Miasta w S. w związku z nałożeniem (...) obowiązków wynikających z upomnienia Urzędu Miasta z dn. (...).V.2005 r.".

W uzasadnieniu wniosku podali, iż jedynym administratorem nieruchomości przy ul. (...) w S. pozostaje Urząd Miasta i brak jest podstaw prawnych do nakładania na wnioskodawców obowiązku wywozu nieczystości z terenu przedmiotowej nieruchomości. Wnosili nadto "o spowodowanie anulowania pisma - upomnienia Urzędu z dn. (...).V.2005 r.".

Stosownie do treści art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Zgodnie z dyspozycją art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Zakres tej kontroli precyzuje przepis § 2 i 3 powołanego przepisu.

W ocenie Sądu, żądania zawarte we wniosku będącym przedmiotem niniejszego postępowania nie podlegają kontroli sądów administracyjnych z uwagi na to, iż nie mieszczą się w katalogu czynności i aktów poddawanych nadzorowi sądowemu, których numerus clausus zawiera dyspozycja art. 3 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Podkreślić bowiem należy, iż pisemne upomnienie Urzędu Miejskiego w S. z dnia (...) maja 2005 r. nr (...) - przesłane do zobowiązanych na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /t. j. Dz. U. Nr 110 z 2002 r., poz. 968 ze zm.) - zawiera jedynie wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Przedmiotowe upomnienie nie jest zatem postanowieniem wydanym w postępowaniu egzekucyjnym, na które służy zażalenie, i jakie podlega kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne na podstawie art. 3 § 2 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stosownie do regulacji art. 58 § 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Mając na względzie powyższe, jak również brak odrębnych regulacji ustawowych w przedmiotowym zakresie, Sąd na podstawie regulacji art. 58 § 1 pkt 1 w związku z art. 64 § 3 oraz art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.