Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 listopada 2005 r.
IV SO/Wa 171/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Zofia Flasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. S. dotyczącego pisma Polskiego Związku Łowieckiego w W. z dnia (...) stycznia 2005 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umieszczenia sprawy wykluczenia W. S. z koła łowieckiego "(...)" w W. w porządku obrad Naczelnej Rady Łowieckiej postanawia: - odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. pismo z dnia 29 kwietnia 2005 r., w którym zwrócił się do sądu o rozpatrzenie pisma jakie otrzymał z Polskiego Związku Łowieckiego w W. z dnia (...) stycznia 2005 r. nr (...) dotyczącego odmowy umieszczenia sprawy wykluczenia W. S. z koła łowieckiego "(...)" w W. w porządku obrad Naczelnej Rady Łowieckiej.

Wniosek zawarty w piśmie z dnia 29 kwietnia 2005 r. przekazany został do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie na mocy postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. z dnia (...) maja 2005 r.

Ponieważ z treści pisma z dnia 29 kwietnia 2005 r. nie wynikał jednoznacznie przedmiot zaskarżenia zgodny z zakresem kognicji sądu administracyjnego, sąd działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pismem z dnia 24 czerwca 2005 r. zwrócił się do W. S. o sprecyzowanie przedmiotu skargi, w terminie 7 dni. Adresat pouczony został przy tym o treści art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Zarządzenie powyższe zostało prawidłowo doręczone w dniu 4 lipca 2005 r. Pomimo upływu terminu W. S. nie udzielił odpowiedzi na powyższe wezwanie.

Rozpoznając przedmiotową sprawę w pierwszej kolejności należy przeanalizować kwestię jej dopuszczalności.

Przede wszystkim należy podkreślić, że sąd administracyjny, który stał się adresatem żądań W. S., sprawuje sądową kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta ogranicza się do zakresu określonego ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz do spraw, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę.

Stosownie do treści art. 3 § 1 ww ustawy skargi rozpatrywane przez sądy administracyjne mogą dotyczyć jedynie działalności administracji publicznej. Zakres tej kontroli sprecyzowany został w § 2 i 3 powołanego przepisu. Kontrola sprawowana przez sądy administracyjne ma więc charakter ograniczony, co oznacza, że objęte są nią jedynie akty i działania wskazane w ustawie.

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach ze skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Zawarte w piśmie z dnia 29 kwietnia 2005 r. zarzuty wobec działalności Polskiego Związku Łowieckiego, jako osoby prawnej działającej na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066) oraz statutu uchwalanego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego nie mieszczą się w zakresie kognicji sądu administracyjnego i nie mogą stanowić skargi w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm). Polski Związek Łowiecki nie jest organem administracji publicznej i czynności podejmowane przez organy PZŁ oraz procedury postępowania przed organami Związku nie mogą być zakwalifikowane jako działania z zakresu administracji publicznej.

Z tych względów - na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 w związku z art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - żądanie zawarte we wniosku, jako wniesione w sprawie nienależącej do właściwości sądu administracyjnego, podlega odrzuceniu.