Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 listopada 2005 r.
IV SO/Wa 131/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Aneta Opyrchał (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku U. T., M. K., K. K., M. J., J. K., D. S. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi grzywny postanawia wymierzyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi grzywnę w wysokości 600 (sześćset) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

U.T., M.K., k.k., M.J., J.K., D.S. w dniu 18 maja 2005 r. wnieśli o wymierzenie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wobec nieprzekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi z dnia 18 listopada 2004 r. na jego bezczynność- W uzasadnieniu podano, iż w dniu 18 listopada 2004 r. złożono skargę na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zobowiązanie organu, na podstawie art. 3 § 2 i art. 149 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej: p.p.s.a.), do wydania w określonym terminie decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w G. z dnia (...) stycznia 196ir, nr (...). Stosownie do art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę wniesiono za pośrednictwem organu, który zgodnie z art. 54 § 2 p.p.s.a. obowiązany był przekazać skargę do sądu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. Stronom brak jest wiedzy by Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wywiązał się z tego obowiązku, a sprawa pozostaje nadal merytorycznie nie załatwiona. Wnioskodawcy zaznaczyli także, iż prowadzona pomiędzy stronami, organem i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym korespondencja dotyczyła sprawy o wymierzenie grzywny w trybie art. 164 § 1 p.p.s.a., która jest prowadzona pod sygn. akt IV SA/Wa 870/04.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

W myśl art. 54 § 2 organ, którego (...) bezczynność jest przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W razie niezastosowania się do powyższego obowiązku sąd na wniosek skarżącego może - na podstawie art. 55 § 1 P.p.s.a - orzec o wymierzeniu organowi grzywny (...).

Wnioskodawcy wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego bezczynność jest przedmiotem skargi w dniu 18 listopada 2004 r., a organ do chwili obecnej nie udzielił odpowiedzi na skargę oraz nie przekazał akt sprawy.

W tej sytuacji i przyjmując, że wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. jest środkiem dyscyplinującym, mającym na celu doprowadzenie do wykonania przez organ dążącego na nim obowiązku procesowego - na mocy powołanego artykułu-postanowiono jak w sentencji.