Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 października 2005 r.
IV SO/Wa 128/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Aneta Opyrchał.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. K. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi grzywny postanawia: odrzucić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 17 sierpnia 2005 r. pełnomocnik skarżącego M. K. wezwany został do uzupełnienia braków formalnych wniosku złożonego w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej p.p.s.a.) - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia wniosku przez uzupełnienie pełnomocnictwa procesowego o oświadczenie pełnomocnika w przedmiocie pozostawania w stosunku pracy. Wezwanie doręczono 25 sierpnia 2005 r. (dowód: potwierdzenie odbioru - k. 18), a termin do uzupełnienia braku formalnego wniosku upłynął bezskutecznie w dniu 1 września 2005 r.

W tym stanie rzeczy - na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a. - postanowiono jak w sentencji.