Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098444

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
IV SO/Wa 11/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku I. N. i P. O. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanawia: - odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący I. N. i P. O. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o ukaranie grzywną Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w związku z nieprzakazaniem ich skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie tego organu z dnia (...) grudnia 2010 r. utrzymujące w mocy postanowienie z (...) sierpnia 2010 r. o odmowie uzgodnienia warunków zabudowy.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193) w związku z art. 233 oraz 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej w skrócie: p.p.s.a.), wniosek złożony w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi), którą skarżący winni byli uiścić przy wniesieniu wniosku.

Ponieważ skarżący wpisu nie opłacili, Sąd - stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. wezwał skarżących - solidarnie - do uiszczenia wpisu sądowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Pouczono skarżących, że nieuiszczenie opłaty sądowej w zakreślonym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

Jak wynika z akt sprawy przedmiotowe wezwania Sądu zostały doręczone skarżącym w dniu 28 marca 2011 r.

W odpowiedzi na wezwanie skarżący - pismem z 5 kwietnia 2011 r. - cofnęli wniosek o wymierzenie Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a., nie uiszczając żądanego wpisu sądowego w zakreślonym terminie.

Wobec powyższego wniosek - jako nieopłacony - należało odrzucić.

Wyjaśnić jednocześnie należy, iż skuteczne cofnięcie wniosku może mieć miejsce tylko wówczas, gdy skarga jest dopuszczalna i nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 220 § 3 w związku z art. 64 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.