Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 września 2005 r.
IV SO/Wa 107/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Wójcik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Asesor WSA - Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 16 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. W. na bezczynność Starosty Powiatu (...) w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywy organowi administracji postanawia: - wymierzyć Staroście Powiatu (...) grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych - zasądzić od Starosty Powiatu (...) rzecz K. W. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 29 kwietnia 2005 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) K. W. złożyła, w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniosek o wymierzenie grzywny Staroście Powiatu (...). W uzasadnieniu wskazała, że w dniu 7 marca 2005 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Starosty Powiatu (...) skargę na bezczynność tego organu zaś organ administracji w ustawowym terminie nie przekazał skargi Sądowi.

Zgodnie z przepisem art. 54 § 2 cytowanej ustawy organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, przekazuje skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W razie niezastosowania się do tego obowiązku, w myśl art. 55 § 1 cytowanej ustawy, sąd może na żądanie skarżącego orzec o zastosowaniu wobec organu środka dyscyplinującego poprzez wymierzenie organowi administracji grzywny.

W niniejszej sprawie, do dnia rozpoznawania wniosku o wymierzenie grzywny Staroście Powiatu (...), wnoszona za pośrednictwem tego organu skarga a także odpowiedź na skargę i właściwe akta administracyjne nie zostały przekazane Sądowi. Zatem organ uchybił trzydziestodniowemu terminowi, o którym mowa w art. 54 § 2 ustawy.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 55 § 1 i art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.