Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098442

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011 r.
IV SO/Po 3/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego ze Starostą Poznańskim w przedmiocie niwelacji gruntu postanawia

1.

stwierdzić swą niewłaściwość,

2.

przekazać sprawę do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Uzasadnienie faktyczne

We wniosku z dnia 9 maja 2011 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego między tym organem a Starostą Poznańskim w sprawie dotyczącej niwelacji gruntu na działce nr ew. (...) położonej przy ul. S. w P., gmina T.P. - w części dotyczącej stanu zaistniałego na działkach sąsiednich o nr. ew. (...) i (...) w wyniku realizacji decyzji Powiatowego Inspektora nadzoru budowlanego dla powiatu poznańskiego wydanej w dniu (...) lutego 2010 r. znak: (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z kolei, art. 15 § 1 pkt 4 p.p.s.a. stanowi, iż Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy w sprawach sporów, o których mowa w art. 4. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest organem administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, pozostającym pod zwierzchnictwem starosty, który zgodnie z art. 5 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) stanowi jednostkę samorządu terytorialnego. Oznacza to, że właściwym do rozstrzygnięcia niniejszego sporu kompetencyjnego, na mocy art. 4 w zw. z art. 15 § 1 pkt 4 p.p.s.a., jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.