Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 lipca 2005 r.
IV SO/Gl 66/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.W. na decyzję Szefa Służby Celnej w W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie służby celnej postanawia: przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 13 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 z 2002 r., poz. 1270 ze zm.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na obszarze właściwości którego ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Niniejsza skarga dotyczy decyzji organu mającego siedzibę w W., a więc do jej rozpoznania właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w W.

Dlatego też na podstawie art. 59 § 1 powołanego Prawa orzeczono, jak w sentencji.