Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098441

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 3 marca 2011 r.
IV SO/Gl 2/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Nitecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku L.Z. w przedmiocie wniosku o wymierzenie Komendantowi Powiatowemu Policji w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym z dnia (...) r. L. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wniosek o wymierzenie grzywny Komendantowi Miejskiemu Policji w B. w związku z nieprzekazaniem jego skargi w przedmiocie informacji publicznej z dnia (...) r. do tutejszego Sądu. W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż wystąpił do organu z wnioskiem z dnia (...) r. o udostępnienie informacji publicznej. W odpowiedzi na ten wniosek Komendant w piśmie z dnia (...) r. nie przesłał stronie wnioskowanych informacji, jak również pismo to nie zawierało żadnej decyzji odmownej, co do żądanych informacji. Dlatego wnioskodawca pismem z dnia (...) r., w trybie art. 54 § 1ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi złożył skargę na bezczynności Komendanta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, której jednak organ nie przekazał Sądowi wraz z odpowiedzią na skargę w przepisanym terminie. Do wniosku skarżący dołączył kopię pisma z dnia (...) r. zatytułowanego "wniosek o udzielenie informacji publicznej". W piśmie tym strona zwróciła się do Komendanta Miejskiego Policji w B. o udostępnienie informacji dotyczących zasad udzielania przez Policję pouczeń w zamian nałożenia mandatu karnego oraz kopii wszystkich dokumentów sporządzonych w toku przeprowadzonego postępowania skargowego (...).

W dniu (...) r. wpłynęła do tutejszego Sądu odpowiedź Komendanta Powiatowego Policji w B. na wniosek o wymierzenie mu grzywny, w którym wniósł on o oddalenie wniosku. W uzasadnieniu podniósł, że skarga na bezczynność organu wpłynęła do niego w dniu (...) r. W dniu natomiast (...) r. skarga ta została przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę.

Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 23 lutego 2011 r., sygn. akt IV SAB/Gl 5/11 odrzucił skargę na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w B. w przedmiocie udzielenie stronie informacji publicznej z uwagi na brak kognicji sądu administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze z.) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. - organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi przekazuje skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W niniejszej sprawie przepis ten doznaje modyfikacji bowiem strona w postępowaniu administracyjnym wystąpiła ze swoim żądaniem w trybie przepisów o ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zatem organ winien przekazać skargę wnioskodawcy w terminie 15 dni od dnia jej wpływu stosownie do regulacji art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie ze wskazanym przepisem do skarg rozpoznawanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, z zastrzeżeniem przypadku o którym mowa w art. 22 przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że:

1). przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2). skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Obowiązek organu administracji przekazania Sądowi skargi istnieje niezależnie od tego, czy organ ten uznaje, że skarga nie należy do kognicji sądu administracyjnego. Już samo żądnie strony nadania skardze określonego biegu obliguje organ do uczynienia zadość temu żądaniu. To dopiero bowiem Sąd w toku postępowania zainicjowanego skargą zobowiązany jest dokonać oceny wniosku i ustalić, czy skarga mieści się w zakresie właściwości sądów administracyjnych.

Zgodnie natomiast z treścią art. 55 § 1 p.p.s.a. w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd może na wniosek skarżącego orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. Cytowana regulacja ma za zadanie dyscyplinowanie organów administracji do terminowego wykonywania obowiązku przekazania sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzą na skargę. Zatem jeżeli organ nie przekaże wskazanych dokumentów sądowi w terminie sąd ten może, na wniosek strony postępowania administracyjnego, wymierzyć organowi grzywnę. W niniejszej sprawie brak jest jednak podstaw do uwzględnienia żądania wnioskodawcy bowiem skarga na bezczynność organu wpłynęła do niego w dniu (...) r., a następnie w dniu (...) r. (data wpływu do Sądu) została przekazana wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do tutejszego Sądu, a więc bez uchybienia terminu wyznaczonego do dokonania tej czynności procesowej.

Mając powyższe na uwadze Sąd na mocy wyżej wskazanych przepisów postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.