Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 marca 2005 r.
IV SO/Gl 18/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Kurcyusz- Furmanik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia (...). w przedmiocie rozpoznania sporu o właściwość postanawia przekazać według właściwości Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynął wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. o rozpoznanie na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a. negatywnego sporu o właściwość pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K., a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w S. w sprawie z wniosku J. B. o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Do właściwości sądów administracyjnych po myśli art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.02.153.1270/ zwanej dalej p.s.a. należą spory o właściwość lub kompetencję toczące się pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże w oparciu o treść art. 15 § 1 pkt 4 wskazanej umowy kompetencja ta przypisana została Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

W związku z powyższym, działając na mocy art. 59 § 1 p.s.a. należało orzec jak w sentencji.