Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 31 stycznia 2006 r.
IV SO/Gl 157/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Borowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Starosty Ż. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Ż. a Starostą B. w sprawie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia uznać się niewłaściwym i sprawę przekazać Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia (...) r. Starosta Ż. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Powiatem Ż. a Powiatem B. w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o odpłatności pensjonariusza Domu Pomocy w Ż. przeniesionego z Domu Pomocy Społecznej w K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. - wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z kolei w myśl art. 15 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga sprawy, o których mowa w art. 4.

Przepis art. 4 p.p.s.a. stanowi, że sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Z uregulowań tych jednoznacznie wynika, że wojewódzki sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

Zgodnie z art. 59 § 1 zd. 1 p.p.s.a. jeżeli do rozpoznania właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość zobowiązany jest przekazać sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Z tych zatem przyczyn w oparciu o art. 59 § 1 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.