Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1458523

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 5 maja 2014 r.
IV SO/Gl 14/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. K. o wymierzenie grzywny A sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Ż. za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z odpowiedzią na nią i aktami sprawy postanawia

1.

wymierzyć A sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Ż. grzywnę w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych);

2.

zasądzić od A sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Ż. na rzecz A. K. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie ze skargi A. K. na bezczynność Zarządu A sp. z o.o. w Ż. (dalej A w Ż.) w przedmiocie informacji publicznej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 25 lutego 2013 r. sygn. akt IV SAB/Gl 142/12 zobowiązał w pkt 1 tego wyroku ten organ do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 21 stycznia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej. Ponadto w pkt 2 zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem kosztów postępowania.

W dniu 12 sierpnia 2013 r. do tut. Sądu wpłynął wniosek A. K. o wymierzenie w A w Ż. grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) z tytułu nieprzekazanej sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych. Do wniosku skarżących dołączył kserokopię skargi z dnia 9 czerwca 2013 r. Ne bezczynność A w Ż. w przedmiocie wykonania wyroku tut. Sądu z dnia 25 lutego 2013 r. sygn. akt IV SAB/Gl 142/12. W treści skargi strona wniosła między innymi o zobowiązanie organu do rozpoznania wniosku udzielenie informacji publicznej.

Syndyk Masy Upadłości A sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Ż. w piśmie z dnia 4 września 2013 r. poinformował o ogłoszeniu upadłości w drodze likwidacji A w Ż. i wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 144 pkt 1 w zw. z art. 145 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Wraz z pismem syndyk przedłożył kserokopię postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia (...) r. sygn. akt (...) o ogłoszeniu upadłości A w Ż. obejmującą likwidację majątku.

Wnioskodawca do pisma z dnia 19 listopada 2013 r. dołączył kserokopię książki nadawczej potwierdzającej nadanie skargi do organu w dniu 9 czerwca 2013 r. oraz kserokopię pisma Syndyka z dnia 14 czerwca 2013 r. potwierdzającego doręczenie skargi.

Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2013 r. tut. Sąd oddalił wniosek A.K. o wymierzenie grzywny Syndykowi Masy Upadłości A sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Ż.

W wyniku wniesionego przez wnioskodawcę zażalenia Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania.

W motywach uzasadnienia Naczelny Sąd Administracyjny podniósł, że w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że nawet w razie ogłoszenia upadłości stroną postępowania pozostaje nadal upadły. Złożony w niniejszej sprawie wniosek o wymierzenie grzywny nie był więc skierowany przeciwko syndykowi, ale przeciwko A sp. z. o.o. w Ż. i dotyczył nieprzekazania przez tę Spółkę skargi strony w przedmiocie niewykonania wyroku. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego skoro przeciwko syndykowi mogą być wszczęte jedynie postępowania dotyczące masy upadłości, a za takie nie może być uznane postępowanie w zakresie udzielenia informacji publicznej, to stroną w znaczeniu materialnym takiego postępowania pozostaje upadła Spółka i to od niej należy żądać wykonania obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 p.p.s.a. Z tego zaś wynika, że możliwe jest ukaranie spółki grzywną za niedopełnienie tego obowiązku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. Nieprzekazanie przez organ skargi w ustawowym terminie może skutkować wymierzeniem organowi grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a., sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6, to jest do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Wskazać należy, iż wobec brzmienia art. 55 § 1 p.p.s.a. - "sąd może orzec o wymierzeniu grzywny" należy przyjąć, iż decyzja ta zależy od uznania sądu uwzględniającego okoliczności sprawy, a nie od woli skarżącego wyrażonej we wniosku o ukaranie.

W rozpoznawanej sprawie organ do dnia dzisiejszego nie przekazał skargi A. K.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i literaturze administracyjnoprawnej podkreślano, że grzywna, o jakiej mowa w art. 55 § 1 p.p.s.a., ma charakter mieszany: dyscyplinująco-restrykcyjny. Na przyjęcie wyłącznie dyscyplinującego charakteru takiej grzywny nie pozwala dyspozycja tego przepisu w zestawieniu z art. 54 § 2 p.p.s.a. Zawarte w art. 55 § 1 p.p.s.a. stwierdzenie "W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd (...) może orzec o wymierzeniu organowi grzywny (...)" oznacza, że wyłączną, materialnoprawną przesłanką takiego orzeczenia jest niewypełnienie obowiązków określonych w art. 54 § 2 p.p.s.a. w terminie przewidzianym w tym przepisie. Jednakże "sąd (...) może orzec" o wymierzeniu organowi grzywny, co oznacza, że rozstrzygając w tej kwestii, sąd powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, a więc między innymi przyczyny niewypełnienia przez organ obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a., a także czas, jaki upłynął od wniesienia skargi, i właśnie to, czy przed rozpatrzeniem wniosku o wymierzenie organowi grzywny organ ten obowiązek wypełnił i wyjaśnił powody niedotrzymania terminu (T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 259; postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2006 r. sygn. akt II OSK 1024/06 - ONSAiWSA 2006/6/156).

W świetle treści art. 55 § 1 p.p.s.a. należy przyjąć, że rozstrzygając w przedmiotowej kwestii Sąd winien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, a nie tylko sam fakt naruszenia tego przepisu. W szczególności do okoliczności takich należy okres, jaki upłynął od wniesienia skargi i przyczyny niewypełnienia obowiązku w terminie, a także okoliczność, czy organ przed rozpatrzeniem wniosku obowiązek wypełnił i wyjaśnił powody niedotrzymania terminu.

Jak już wyżej zaznaczono, z akt sprawy wynika, że skarga A.K.a na bezczynność A w Ż. Sp. z o.o. w przedmiocie wykonania wyroku WSA w Gliwicach z dnia 25 lutego 2013 r. sygn. akt IV SAB/Gl 142/12 do dnia dzisiejszego nie wpłynęła do tut. Sądu.

W kwestii wysokości wymierzonej grzywny wskazać należy, iż ustawodawca do uznania Sądu pozostawił ustalenie jej kwoty, pod warunkiem, że jej górna granica nie przekroczy wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Mając na uwadze zaistniałe w sprawie okoliczności stanu faktycznego oraz postanowienia art. 55 § 1 w związku z art. 154 § 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.