Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664674

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 11 września 2013 r.
IV SAB/Wr 9/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 11 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Z. R. o wykładnię wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt IV SAB/Wr 9/10 w sprawie ze skargi Z. R. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie załatwienia wniosku z dnia 12 kwietnia 2009 r. o przyznanie świadczeń pomocy społecznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte powyższym wnioskiem.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt IV SAB/Wr 9/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Z. R. (dalej skarżący) na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie załatwienia wniosku z dnia 12 kwietnia 2009 r. o przyznanie świadczeń pomocy społecznej.

Pismem z dnia 7 października 2010 r. skarżący złożył wniosek o wykładnię powyższego wyroku z dnia 5 października 2010 r.

Postanowieniem z dnia 22 listopada 2010 r. sygn. akt IV SAB/Wr 9/10, - doręczonym stronie w dniu 30 listopada 2010 r. - Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił dokonania wykładni wyroku tego Sądu z dnia 22 listopada 2010 r. Skarżący nie wniósł skutecznie zażalenia od powyższego postanowienia.

Pismem z dnia 6 sierpnia 2013 r. skarżący - powołując się na art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a.,p.p.s.a. - ponownie domagał się " wyjaśnienia wątpliwości związanych z opublikowanym orzeczeniem" i stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego oraz niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń wydanych w sprawie. Z podobnymi wnioskami skarżący wystąpił w kolejnym piśmie z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania: 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę; 2) w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; 3) gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Przy czym postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 2).

Analiza treści pism skarżącego z dnia 6 i 19 sierpnia 2013 r. pozwala na stwierdzenie, że są w istocie rzeczy ponownymi wnioskami o dokonanie wykładni wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt IV SAB/Wr 9/10. Przypomnieć w tym miejscu należy, że wskazanym wyżej postanowieniem z dnia 22 listopada 2010 r. odmówiono dokonania wykładni wyroku tutejszego Sądu z dnia 5 października 2010 r., akcentując, że potrzeba wykładni może być wyłącznie wynikiem wadliwego lub nie dość precyzyjnego sformułowania orzeczenia, zaś w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające dokonanie wykładni przedmiotowego orzeczenia. Tym samym ponowne postępowanie z wniosku skarżącego o dokonanie wykładni omawianego wyroku Sądu z dnia 5 października 2010 r. wydanego w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 9/10, oparte na tych samych przesłankach, jest bezprzedmiotowe.

Wskazać ponadto należy, że przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują możliwości stwierdzenia przez wojewódzki sąd administracyjny nieważności zapadłych przed tym sądem orzeczeń. Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. wyłącznie Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bada czy w sprawie wystąpiły przesłanki nieważności postępowania wskazane w art. 183 § 2 p.p.s.a. Odnośnie zaś żądania stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem, przepisy p.p.s.a., wprowadzające na grunt tego postępowania tę instytucję prawną, wymagają spełnienia określonych przesłanek, w tym sporządzenia takiej skargi przez profesjonalnego pełnomocnika.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a. postępowanie sądowe wszczęte ponownym wnioskiem o wykładnię postanowienia odrzucającego skargę należało umorzyć.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.