Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707176

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2010 r.
IV SAB/Wr 74/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sędziowie: NSA Tadeusz Kuczyński, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Fundacji Badań Nad Prawem we W. o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi W. F. na bezczynność Rektora Akademii Medycznej we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia dopuścić do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania Fundację Badań Nad Prawem we W.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 kwietnia 2010 r. wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zgłoszenie Fundacji Badań Nad Prawem we W. dotyczące woli udziału w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi W. F. na bezczynność Rektora Akademii Medycznej we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do brzmienia art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.); dalej: p.p.s.a., udział w charakterze uczestnika postępowania może zgłosić między innymi organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 p.p.s.a., w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności. Art. 25 § 4 p.p.s.a. stanowi, że zdolność sądową mają organizacje społeczne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

W przedmiotowej sprawie zgłoszenie udziału w postępowaniu wpłynęło od, mającej zdolność sądową, organizacji społecznej zarejestrowanej pod nr KRS (...) w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Do celów zgłaszającej swój udział w postępowaniu sądowym Fundacji, co wynika z Działu 3 Rubryki 3 (Cel działania organizacji) Rejestru, należy między innymi obrona praw człowieka i udzielanie potrzebującym pomocy w tym zakresie, w szczególności w zakresie prawa do informacji publicznej.

Wobec tego, że przedmiot niniejszego postępowania sądowego, zainicjowanego skargą W.F., dotyczy informacji publicznej, na mocy art. 33 § 2 p.p.s.a. należało uznać, że zgłoszenie udziału w charakterze uczestnika postępowania, które wpłynęło od Fundacji zasługuje na uwzględnienie.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na mocy art. 33 § 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.