Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 28 lutego 2005 r.
IV SAB/Wr 7/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie nie rozpatrzenia odwołania od decyzji organu pierwszej instancji z dnia (...) r. (...) postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. A. D. wniósł skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. polegającym na nie wydaniu decyzji w powyższym przedmiocie.

W dniu (...) r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podjęło decyzję (...), którą, po rozpatrzeniu odwołania A. D., uchyliło zaskarżoną decyzję z dnia (...) r. (...) w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Decyzję organu odwoławczego doręczono skarżącemu w dniu (...) r. (art. 44 k.p.a.).

Tym samym bezczynność organu administracyjnego w tym przypadku została usunięta przez sam organ.

Zobowiązanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. do wydania stosownej decyzji stało się zatem zbędne. Do takiego zobowiązania sprowadziłoby się natomiast orzeczenie Sądu. (art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Z tego względu, na zasadzie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy wyżej określonej należało orzec jak w sentencji.