Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 stycznia 2006 r.
IV SAB/Wr 68/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Jolanta Sikorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy N. w przedmiocie wniosku o przywrócenie drogi gminnej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący pismem z dnia (...) r. skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy w N. zażądał wszczęcia postępowania w sprawie kolektora sanitarnego.

Następnie skarżący - A. D. złożył skargę z dnia (...) r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy N.

W uzasadnieniu skargi podał, "że od trzech lat wnosi o przywrócenie drogi gminnej znajdującej się na działce nr (...). Ponadto wskazał, że od dziesięciu lat nie może doprosić się swego sąsiada by ten włączył sanitariaty w sieci, która przebiega od jego domu przez posesję sąsiada około 50 m. Dodał, że, ścieki gromadzi w otwartym szambie, nieczystości natomiast zostają zasypywane ziemią w otworach wykopanych na terenie jego działki. W związku z powyższym nieczystości oraz wydobywające się z nich zapachy przeszkadzają skarżącemu".

Urząd Miasta i Gminy w N. - Zastępca Burmistrza w odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie

W uzasadnieniu organ wskazał, iż A. D. w trakcie składania wniosków nie skorzystał z uprawnień przewidzianych w art. 37 § 1 k.p.a. - Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Ponadto wskazano iż merytorycznie skarga jest nieuzasadniona. Na skutek mediacji prowadzonej przez Urzędników Gminy, Z. C. zaoraną przez siebie drogę nr (...) przedzielającą działki nr (...) i (...) obręb N. W. N. przywrócił do stanu poprzedniego. Droga ta umożliwia skarżącemu dojazd do działki nr (...).

Gospodarka wodno-ściekową na terenie P. - Z. zajmuje się A Sp. z o.o. Z informacji uzyskanych od Zarządcy Oczyszczalni wynika, że sąsiad skarżącego nie spełnił wszystkich wymaganych warunków koniecznych do włączenia się w system kanalizacji sanitarnej. W tej sprawie toczy się postępowanie prowadzone przez Państwowego Inspektora Nadzoru w D.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści przepisów art. 52 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba, że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Powołany przepis statuuje zasadę pierwszeństwa trybu administracyjnej kontroli postępowania organu administracyjnego w stosunku do kontroli sądowej. Postępowanie sądowoadministracyjne nie może zastępować postępowania administracyjnego.

Z akt sprawy wynika, że skarżący pismem z dnia (...) r. skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy w N. zażądał wszczęcia postępowania w sprawie kolektora sanitarnego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 35 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawę bez zbędnej zwłoki, natomiast załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przepis art. 37 powołanej ustawy stanowi, iż na niezałatwienie sprawy w ww. terminach stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Następnie w dniu (...) r. skarżący złożył w tut. Sądzie skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy N.

Jak wynika z powołanego powyżej przepisu prawa, skarżący winien był złożyć zażalenie na bezczynność organu administracji publicznej do organu wyższej instancji - samorządowego kolegium odwoławczego.

Wynika to z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), która w art. 11a stanowi, że organami gminy są:

-

rada gminy,

-

wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Przepis art. 39 ww. ustawy stanowi, że decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje burmistrz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Od decyzji wydanej przez burmistrza służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej

W związku z powyższym skarżący nie wyczerpał toku instancji, albowiem nie złożył zażalenia do organu wyższej instancji, którym w tej sprawie jest samorządowe kolegium odwoławcze.

W tej sytuacji skargę tę należało odrzucić jako niedopuszczalną, co orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 6) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).