IV SAB/Wr 65/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

IV SAB/Wr 65/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682269

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2013 r. IV SAB/Wr 65/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. O. na bezczynność D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 kwietnia 2013 r. R.O. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 złotych od wniesionej przez niego skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 18 kwietnia 2013 r.

Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uiścił należnej opłaty. Jednakże pismem z dnia 24 kwietnia 2013 r. cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej: p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Skoro więc skarżący, mimo upływu zakreślonego terminu, nie uiścił należnego wpisu sądowego, wniesiona przez niego skarga podlegała odrzuceniu, o czym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono w sentencji postanowienia.

Na marginesie tylko dodać można, iż pomimo cofnięcia skargi w sprawie, zapadło orzeczenie w przedmiocie odrzucenia skargi, gdyż cofnąć można jedynie skargę skutecznie wniesioną, a więc wolną od braków formalnych i fiskalnych. Nieuzupełnienie wskazanych braków skutkować musi odrzuceniem skargi, a nie umorzeniem postępowania z powodu jej cofnięcia.

1

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.