Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2005 r.
IV SAB/Wr 65/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na bezczynność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr (...) w B. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. K. W., wniósł skargę na bezczynność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr (...) w B. Skarżący zarzuca organowi, że nie udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczącego okoliczności zatrudnienia w roku szkolnym (...)/(...) logopedy w charakterze nauczyciela języka polskiego.

W odpowiedzi na powyższą skargę Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr (...) w B. wyjaśnił, że w odpowiedzi na pismo K. W. z dnia (...) r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej zatrudnienia logopedy w charakterze nauczyciela języka polskiego, w dniu (...) r. zostało wysłane pismo z informacją dotyczącą powyższej sprawy. Do odpowiedzi na skargę zostało dołączone powyższe pismo.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 p.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Ponieważ w powyższej sprawie skarga dotyczy bezczynności organu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, a jak wynika z odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy taka bezczynność nie zachodzi, postępowanie w powyższej sprawie stało się bezprzedmiotowe. Skutkuje to zgodnie z art. 161 § 1 i 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzeniem postępowania sądowoadministracyjnego.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.