Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780519

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 grudnia 2010 r.
IV SAB/Wr 61/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P.- T. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie przyznania lokalu przeznaczonego do remontu postanowił: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 października 2010 r. A. P. - T. złożyła w Sekretariacie Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego we W., skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, pismo z którego wynika, że jest to skarga na bezczynność Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego we W. w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu wykonanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy.

W odpowiedzi na skargę Prezydent W. wniósł o jej odrzucenie z powodu jej niedopuszczalności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści przepisów art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca

2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) oraz art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., sąd administracyjny sprawuje kontrolę nad działalnością administracji publicznej pod względem zgodności z prawem orzekając w sprawach skarg na: 1/ decyzje administracyjne, 2/ postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty, 3/ postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, 4/ inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, 5/ akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej, 6/ akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej, 7/ akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, oraz skarg na bezczynność organów administracji publicznej w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 w zakresie nie podjęcia w ustawowym terminie stosownych działań.

Skarga na bezczynność organu w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu wykonanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy, nie należy do żadnej z kategorii wymienionych aktów administracyjnych i nie przysługuje na nią skarga do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 stycznia 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31, poz. 266 ze zm.), do ochrony praw lokatora do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności, a więc przedmiotowa sprawa należy do właściwości sądów powszechnych.

W związku z powyższym skarga jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.