Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2005 r.
IV SAB/Wr 61/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sędziowie Asesorzy WSA: Ewa Kamieniecka (sprawozdawca), Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2005 r. sprawy ze skargi E. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłku okresowego zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do wydania decyzji w powyższym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt sprawy.

Uzasadnienie faktyczne

E. S. wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. odwołanie z dnia (....) r. od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P. Z. z dnia (...) r. nr (...) o odmowie przyznania zasiłku okresowego. Pismem z dnia (...) r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. poinformowało E. S., że odwołanie zostanie rozpatrzone po zwrocie akt sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

W dniu (...) r. E. S. złożył skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie nierozpatrzenia powyższego odwołania.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w piśmie z dnia (...) r.

Pismem z dnia (...) r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze zwróciło się do Sądu o wypożyczenie akt sprawy niezbędnych do załatwienia odwołania z dnia (...) r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Na podstawie art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej (...). Według art. 1 § 2 powołanej ustawy kontrola sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Określona w art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) podstawy prawne uwzględnienia skargi ograniczone zostały do przypadków naruszenia prawa.

Sąd Administracyjny stosownie do art. 3 § 2 pkt 8 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych rozpoznaje skargi na bezczynność organów. Rozpoznając sprawę w tym zakresie należy wskazać, iż z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w terminie ustalonym przez przepisy prawa organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub nie zakończył postępowania wydaniem decyzji, postanowienia lub też nie podjął czynności, do której był prawnie zobowiązany. W niniejszej sprawie stan taki zaistniał.

Skarga jest zasadna, ponieważ organ odwoławczy powinien w tej sprawie wydać rozstrzygnięcie bez zbędnej zwłoki, zwracając się po otrzymaniu odwołania do sądu o udostępnienie akt albo dokonać odpisów z dokumentów w tej sprawie znajdujących się w siedzibie sądu. Zgodnie z art. 35 § 1 - 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane organowi z urzędu, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Skarżący miał zatem podstawę do złożenia skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ponieważ nie wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wydanie rozstrzygnięcia, a taką nie było przekazanie akt sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

W tej sytuacji Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.