Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780517

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
IV SAB/Wr 6/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na niezałatwienie w terminie sprawy o znaku (...) z dnia (...) postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarga podlegała odrzuceniu gdyż została wniesiona w związku z czynnością organu administracyjnego, na którą skarga nie przysługuje.

Wojewoda (...) bowiem, pismem z dnia 7 grudnia 2010 r. nr(...), wezwał skarżącego do sprecyzowania zarzutów skargi, w trybie § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Wezwanie to natomiast zostało wywołane pismami A. D. z dnia 25 listopada 2010 r.

i z dnia 29 listopada 2010 r. zakwalifikowanymi jako skargi w rozumieniu przepisów działu VIII k.p.a.

Przedmiotem skargi do sądu administracyjnego mogą być jedynie sprawy wymienione w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a.,

Sprawa, której dotyczy skarga A. D. nie mieści się w katalogu spraw podlegających dopuszczalnemu zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

W związku z tym, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., należało orzec jak

w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.