Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 stycznia 2006 r.
IV SAB/Wr 59/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sędziowie WSA: Małgorzata Masternak-Kubiak, Asesor Ewa Kamieniecka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 stycznia 2006 r. sprawy ze skargi E. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P. - Z. z dnia (...) r. nr (...) o odmowie przyznania zasiłku okresowego postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. E. S. złożył skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P. - Z. z dnia (...) r. nr (...) o odmowie przyznania zasiłku okresowego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o jej oddalenie, wyjaśniając że odwołanie E. S. od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P. - Z. z dnia (...) r. nr (...) o odmowie przyznania zasiłku okresowego zostało rozpatrzone przez Kolegium decyzją z dnia (...) r. nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje również orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów. W przypadku skargi na bezczynność organu przedmiotem sądowej kontroli nie jest określony akt lub czynność organu administracji, lecz ich brak w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie i w określonym przez prawo terminie. Należy wskazać, iż z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w terminie ustalonym przez przepisy prawa organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub nie zakończył postępowania wydaniem decyzji, postanowienia lub też nie podjął czynności, do której był prawnie zobowiązany.

W niniejszej sprawie odwołanie skarżącego od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P. - Z. z dnia (...) r. nr (...) o odmowie przyznania zasiłku okresowego zostało rozpatrzone i postępowanie zostało zakończone przez Kolegium wydaniem decyzji z dnia (...) r. nr (...).

Jeżeli żądanie skarżącego zawarte w skardze dotyczące rozpatrzenia odwołania i wydania decyzji zostało uwzględnione przez organ to postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie o bezczynność staje się bezprzedmiotowe.

Z powyższych względów, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił jak w sentencji.

Odnośnie wniosku skarżącego z dnia (...) r. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia "wyroku" w niniejszej sprawie, należy wskazać, że stosownie do art. 163 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowienie o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego sąd uzasadnia z urzędu i doręcza stronom.