Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 11 października 2005 r.
IV SAB/Wr 58/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Jolanta Sikorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 11 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. na bezczynność Rady Powiatu w L. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na skargę; postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarga E. P. na bezczynność Rady Powiatu w L. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na skargę przez ww. organ administracji publicznej.

W uzasadnieniu skarżąca podała, iż powyższa skarga jest na bezczynność Rady Powiatu w L. w sprawie wniesionej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr (...) z dnia (...) r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w L. Skarżąca wskazała, że w dniu (...) r. minął termin przewidziany do wniesienia przez ww. organ odpowiedzi na skargę.

Podała, że w dniu (...) odbyło się posiedzenie Rady Powiatu, do porządku którego nie wniesiono punktu dotyczącego powyższej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu. Stosownie do treści przepisów art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) oraz art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje kontrolę nad działalnością administracji publicznej pod względem zgodności z prawem orzekając w sprawach skarg na: 1/ decyzje administracyjne, 2/ postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienie rozstrzygające sprawę, co do istoty, 3/ postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, 4/ inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, 5/ akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej, 6/ akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej, 7/ akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, oraz skarg na bezczynność organów administracji publicznej w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 w zakresie nie podjęcia w ustawowym terminie stosownych działań.

W świetle powyżej powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że skarga E. P. jest niedopuszczalna. Jej przedmiotem bowiem jest w istocie nieudzielanie w ustawowym terminie przez Radę Powiatu w L. odpowiedzi na skargę wniesioną przez skarżącą w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 711/05, której przedmiotem jest uchwała Rady Powiatu w L. Nr (...) z dnia (...) r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w L.

Niedziałanie organu w powyższym zakresie nie jest tożsame z bezczynnością organu w postępowaniu administracyjnym o jakim mowa w art. 3 § 2 pkt 8 u.p.s.a.

Dodać należy, iż zgodnie z przepisem art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd na wniosek skarżącego może jedynie ukarać karą grzywny organ, który pozostawał w zwłoce w przekazaniu do Sądu akt sprawy wraz ze skargą oraz odpowiedzią na skargę.

W tej sytuacji skargę tę należało odrzucić jako niedopuszczalną, co orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 6) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.