Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780514

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 listopada 2010 r.
IV SAB/Wr 57/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia P. na rzecz W.

I.

w B. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w L. Ś. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

II.

zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie P. na rzecz W. I. w B. złożyło w niniejszej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Prokuratora Rejonowego w L. Ś. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Pismem z dnia 12 listopada 2010 r. skarżący cofnął skargę wniesioną w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym podlegało umorzeniu.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) mającym zastosowanie do rozpoznania niniejszej sprawy: "Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności."

Pismem z dnia 12 listopada 2020 r. skarżące Stowarzyszenie cofnęło skargę. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem prawa dokonana przez stronę skarżącą czynność procesowa wiąże Sąd. Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne.

W tej sytuacji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie w niniejszej sprawie należało umorzyć, o czym orzeczono w punkcie I sentencji postanowienia.

Orzeczenie w pkt II sentencji postanowienia znajduje uzasadnienie w art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.