Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780510

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2011 r.
IV SAB/Wr 54/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sędziowie WSA: Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.), Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 28 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi M.T. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. T. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

W treści skargi skarżąca powołała się na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) wydane na skutek złożonego przez nią zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy dodatku mieszkaniowego. Postanowieniem tym organ orzekający uznał powyższe zażalenie za nieuzasadnione i odmówił wyznaczenia dodatkowego terminu załatwienia sprawy.

W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o jej odrzucenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Po myśli art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.); dalej: p.p.s.a., sąd administracyjny sprawuje kontrolę nad działalnością administracji publicznej w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Przy czym, zaskarżenie bezczynności organu administracji publicznej jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim dopuszczalne jest zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji, postanowień oraz innych aktów i czynności z zakresu administracji publicznej (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. akt II GSK 1101/08, Lex nr 552736).

Powołane wcześniej postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) wydane zostało na podstawie art. 37 k.p.a., w reakcji na zażalenie skarżącej na niezałatwienie sprawy przyznania dodatku mieszkaniowego w terminie. Na tego rodzaju postanowienie skarga do sądu administracyjnego nie przysługuje.

Z całokształtu akt sprawy wynika, że w odpowiedzi na złożone zażalenie skarżąca spodziewała się wydania przez ten organ decyzji administracyjnej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego i w tym też przedmiocie zaskarżyła bezczynność Kolegium. Tymczasem, jak już wcześniej wspomniano, w takim zakresie skarga do sądu administracyjnego nie przysługuje.

Skoro więc, przedmiotowa skarga nie może być skierowana do sądu administracyjnego, należało ją na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. odrzucić, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.