Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 grudnia 2005 r.
IV SAB/Wr 53/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. L. na bezczynność Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie nie podjęcia decyzji w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

R. L. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Rektora Uniwersytetu W. polegającą na uchylaniu się od podjęcia decyzji.

W skardze wniósł "o nakazanie Rektorowi, aby podjął decyzję w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko pracownikom Uniwersytetu W.: P. C., L. B. i M. S."

W odpowiedzi na skargę Rektor Uniwersytetu W. wniósł o jej odrzucenie ponieważ żądania wyrażone w skardze nie podlegają właściwości sądów administracyjnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Przepis art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270/ - dalej upsa zawiera szczegółowy katalog spraw objętych właściwością rzeczową sądów administracyjnych.

Oznacza to, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania spraw, które nie zostały enumeratywnie wymienione w powyższym unormowaniu.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł skargę na bezczynność organu uczelnianego w przedmiocie nie podjęcia decyzji w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim.

Skarga tego rodzaju nie może być kierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z przyczyn wyżej wskazanych.

Stąd też, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 3 § 2 upsa, skargę jako niedopuszczalną należało odrzucić.