Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682415

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
IV SAB/Wr 49/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi G. S. na bezczynność "(...)" sp. z o.o. w (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że pozostaje związku małżeńskim, z żoną posiada rozdzielność majątkową wynikającą z umowy małżeńskiej majątkowej z dnia (...). Podał, że mieszka razem z żoną, ale prowadzą odrębne gospodarstwa domowe. Skarżący uzyskuje dochód z tytułu emerytury w wysokości (...) zł netto miesięcznie. Żona natomiast otrzymuje dochody z tytułu zatrudnienia w wysokości (...) zł netto ((...) r.). Skarżący pokrywa połowę kosztów utrzymania. Miesięczne wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: prąd (...) zł, czynsz (...) zł, węgiel (...) zł, gaz (...) zł, leki (...) zł, wyżywienie (...) zł, środki higieny osobistej (...) zł, co stanowi łącznie kwotę (...) zł netto. Skarżący posiada orzeczenie o (...) stopniu niepełnosprawności, z którego wynika że zostało ono wydane na (...), zaś skarżący nie może podjąć żadnego zatrudnienia, wymaga zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz stałej lub długotrwałej opieki ze strony innej osoby. W (...) był hospitalizowany. Żona skarżącego posiada orzeczenie o (...) stopniu niepełnosprawności z którego wynika, że zostało no wydane na (...) oraz że wymaga odpowiedniego zatrudnienia, tj. pracy w warunkach chronionych. Przedstawiła fakturę za leki na kwotę (...) zł ((...)). Z prognozy należności za prąd za okres od (...) do (...) r., wystawionej na małżonkę skarżącego, wynika, że prognoza ta obejmuje kwotę (...) zł. Z zeznania podatkowego za (...) wynika że skarżący otrzymał dochód (...) zł, a jego żona w kwocie (...) zł. Natomiast w (...) r. dochód skarżącego wyniósł (...) zł, a jego żony (...) zł. Podał, że wraz z żoną posiada mieszkanie o powierzchni (...) m2 i posiada (...) udziału nieruchomości rolnej o powierzchni (...) ha i nie posiada innych nieruchomości oraz oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Z treści przepisu art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), wynika, że zwolnienie od kosztów sądowych obejmuje prawo pomocy w zakresie częściowym. Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze zły stan zdrowia skarżącego i brak możliwości podjęcia zatrudnienia ze względu na orzeczony (...) stopień niepełnosprawności oraz konieczność opieki ze strony innej osoby oraz (...) stopień niepełnosprawności żony i wymóg pracy w warunkach chronionych, wysokość dochodów małżonków i wykazanych wydatków, przyjąć należy, że wykazał on, iż spełnia przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.