Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 października 2005 r.
IV SAB/Wr 49/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 października 2005 r. przy udziale -- na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. S. na bezczynność Rady Powiatu K. w przedmiocie przyznania jednorazowej pomocy na otwarcie działalności gospodarczej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca w pismem z dnia (...) r. złożyła skargę na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie udzielenia jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na skargę Rada Powiatu wniosła o oddalenie skargi. W uzasadnieniu wskazano, że podejmowano szereg czynności mających na celu załatwienie wniosku T. S., ale z uwagi na brak jego aktywności, wobec wezwań do uzupełnienia braków w przedmiotowej sprawie nie została pozytywnie rozpoznana.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 i § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sądowa kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1 -4, a także

9)

w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę. Zgodnie ze wskazanymi przepisami skarga nie służy na pisma, czy też inne formy korespondencji, które nie są wskazanymi wyżej aktami działania.

Analiza treści rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U.04.196.2018/ jednoznacznie wskazuje, że przedmiotowa sprawa nie podlega rozpoznaniu w drodze wydania decyzji, bowiem zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia przyznanie środków odbywa się w drodze umów cywilnoprawnych, a nie w drodze decyzji administracyjnej.

Z tych względów powyższa sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego, a zatem skarga na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270) podlega odrzuceniu. W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.