Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
IV SAB/Wr 46/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2005 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg D. Koło w C. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w C. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Polski Klub Ekologiczny Okręg D. Koło w C. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w C. w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Burmistrza Miasta i Gminy w C. w odpowiedzi na skargę z dnia (...) r. wniósł o umorzenie postępowania sądowego wobec przesłania skarżącemu dokumentów zgodnie z wnioskiem z dnia (...) r. lub odrzucenie skargi z uwagi na brak zdolności sądowej wnoszącego oraz jej wniesienie niezgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepisy art. 17 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) określają warunki, które musi spełniać jednostka organizacyjna stowarzyszenia, aby uzyskała osobowość prawną.

Bezsporne jest, iż przepisy te pozostają w ścisłym związku i należy je wykładać łącznie, a zatem dla uzyskania osobowości prawnej przez jednostkę organizacyjną stowarzyszenia muszą zaistnieć dwie przesłanki tj.

stanowi o tym statut stowarzyszenia,

oddział musi zostać wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Sąd ustalił z urzędu stan faktyczny w oparciu o dane uzyskane z Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Informacji działającej przy Krajowym Rejestrze Sądowym. Statut Polskiego Klubu Ekologicznego stanowi w art. 4, iż Koło Klubu może uzyskać osobowość prawną po wyrażeniu zgody przez Zarząd Okręgu, zaś w przypadku Koła Samodzielnego przez Zarząd Główny. W rejestrze stowarzyszeń figuruje jedynie Polski Klub Ekologiczny Okręg D. jako posiadający osobowość prawną, pod jego nr KRS jako jednostka terenowa zostało wykazane Koło w C.

Wobec braku odrębnej rejestracji Koła w C. w rejestrze stowarzyszeń, a więc niespełnienia niezbędnej dla uzyskania osobowości prawnej przesłanki nie można uznać wnoszącego skargę za osobę prawną.

Kwestia udzielonego w toku postępowania administracyjnego pełnomocnictwa nie ma wpływu na rozstrzygnięcie, gdyż stosownie do art. 37 ust. statutu PKE w uzasadnionych wypadkach wystąpienia do władz Zarząd Główny udziela upoważnienia do działania w swoim imieniu, podczas gdy skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Koło w C. wniosło we własnym imieniu.

Z tych względów skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi