Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646729

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2009 r.
IV SAB/Wr 45/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we W. w przedmiocie wykonania czynności świadczenia użytkowania kwatery z prawem do wykupu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność "Dyrektora Oddziału Regionalnego W."

w przedmiocie "nieuprawnionego zaprzestania wykonywania czynności (świadczenia użytkowania kwatery z prawem do wykupu) wynikających z decyzji (tytułu prawnego do użytkowania kwatery niczym nie podważonego) pt. Imienny nakaz nr (...) wydany przez komendanta Garnizonu W. z 16.07.1976.". W uzasadnieniu wskazano, że "od 6 lat skarżony jest bezczynny bowiem nie wydał żadnej decyzji na wznowienie czynności bezprawnie przerwanych w dniu 20 maja 2003 r. do nadal".

W odpowiedzi na skargę organ administracyjny wniósł o jej odrzucenie, a z ostrożności procesowej o oddalenie. Wskazano, że przepis art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ogranicza kognicję sądu administracyjnego do orzekania w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach wymienionych w art. 3 § 2 pkt 1 - 4 a przedmiotowej ustawy. Z zarzutu skargi wynika, że skarżący domaga się od organu wykonania czynności "świadczenia użytkowania kwatery z prawem do wykupu". Skarżący podnosi, że organ jest bezczynny ponieważ "nie wydał żadnej decyzji na wznowienie czynności bezprawnie przerwanych w dniu 20 maja 2003 r. do nadal". Zdaniem organu taka czynność nie należy do katalogu przypadków, o których stanowi art. 3 § 2 pkt 8 powołanej ustawy. Żaden przepis prawa materialnego nie daje organowi podstawy do wydania aktu administracyjnego w przedmiocie "świadczenia użytkowania kwatery z prawem do wykupu". Organ nie widzi także podstaw prawnych w przepisach do podejmowania aktów i czynności, o których stanowi art. 3 § 2 pkt 4 cytowanej ustawy w zakresie żądanym przez skarżącego.

Sprawa rzekomej bezczynności organu nie należy do właściwości sądu administracyjnego, co powinno skutkować odrzuceniem skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.); dalej: p.p.s.a., sądy administracyjne powołane są do rozpoznawania spraw sądowoadministraccyjnych. Sądy te sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie (art. 3 § 1 p.p.s.a.).

W myśl art. 3 § 2 p.p.s.a sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne; 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach; 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; 6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; 7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; 8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 3 p.p.s.a.).

Wyżej przytoczony przepis art. 3 § 2 p.p.s.a. zawiera szczegółowy katalog spraw objętych właściwością rzeczową sądów administracyjnych.

Oznacza to, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania spraw, które nie zostały enumeratywnie wymienione w powołanym unormowaniu.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł skargę na bezczynność "Dyrektora Oddziału Regionalnego W." w przedmiocie "wykonania czynności świadczenia użytkowania kwatery z prawem do wykupu".

Skarga tego rodzaju nie może być kierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z przyczyn wyżej wskazanych.

W tej sytuacji skarga jako niedopuszczalna, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., podlegała odrzuceniu o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.