Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
IV SAB/Wr 43/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. w przedmiocie świadczeń rentowych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przepis art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) stanowi, iż sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

Zgodnie z § 2 tego artykułu kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

W myśl § 3 art. 3 cytowanej ustawy sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

Stosownie do art. 4 tej ustawy sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Skarżący wniósł skargę na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. w przedmiocie świadczeń rentowych.

Zgodnie z art. 476 § 2 pkt 4 i § 3, art. 4778 § 2 pkt 6, art. 4779 § 4 i art. 461 § 2 k.p.c., sprawy o świadczenia związane z funduszem alimentacyjnym są sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych należącymi do właściwości sądów powszechnych, które to sądy właściwe są również do rozpatrywania spraw dotyczących bezczynności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że wniesiona w niniejszej sprawie skarga nie dotyczy aktów, czynności lub bezczynności, o jakich mowa w przytoczonych wyżej przepisach ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, lecz dotyczy bezczynności w sprawie z zakresu ubezpieczenia społecznego. Do rozpoznania spraw z tego zakresu - jak już wyżej podkreślono, w przewidzianym przez odpowiednie przepisy trybie - właściwy jest sąd powszechny, co sprawia, że skarga wniesiona w niniejszej sprawie - w myśl powołanych wyżej przepisów - jest niedopuszczalna, gdyż sprawa ta nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Wobec powyższego - na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - należało orzec jak w sentencji postanowienia.