Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780499

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 listopada 2010 r.
IV SAB/Wr 41/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sędziowie: NSA Tadeusz Kuczyński, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 2 listopada 2010 r. sprawy ze skargi Z.Dz. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie załatwienia wniosku z dnia 1 lipca 2010 r. o przyznanie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia (...) sygn. akt (...) na podstawie art. 65 kodeksu postępowania administracyjnego art. 101 i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.) przekazało Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dz. wniosek Z. Dz. o przyznanie zasiłku celowego, zasiłku stałego, zasiłku okresowego, specjalnego zasiłku celowego.

Uzasadniając swoją decyzję organ powołał art. 101 i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.), zgodnie, z którymi właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.

Organem właściwym do rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy społecznej, jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dz., gdzie ma miejsce zamieszkania wnioskodawczyni.

W tej sytuacji, po myśli art. 65 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego wniosek Zdzisławy Dz. przekazano do organu właściwego.

Poinformowano również skarżącą, że może w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W.z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W skardze na powyższe postanowienie skarżąca stwierdziła, że opiera je na podstawie art. 16, 17, 20 Dz. U. Nr 74 poz. 368 i nr 104 poz. 515 z dnia 11 maja 1995 r. i oskarża organa administracji publicznej o naruszenie art. 1, 2, 3, 5, 6-16, 17... k.p.a. i stwierdziła, że "zasadną przesłanką rozstrzygnięcia powyższej sprawy przez NSA jest fakt niezałatwienia przez organa samorządu terytorialnego - prawnymi formami działań w trybie art. 37, 110 k.p.a. sprawy o znaku (...), (...). Z tych względów zgodnie z art. 24, 25, 26 k.p.a. żądam wyłączenia z tej sprawy Z. R., który nieustająco od 2007 r. łamie ww....."

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu podano, że odwołująca się mylnie skierowała wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. Jednakże postanowieniem z dnia (...) wniosek skarżącej przekazano organowi właściwemu do rozpoznania sprawy to jest Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dz.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył co następuje:

Z treści skargi należy wywnioskować, że dotyczy ona bezczynności organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w związku z wydaniem w dniu (...) postanowienia o przekazaniu wniosku skarżącej z dnia 5 lipca 2010 r. o przyznaniu zasiłków - celowego, okresowego i stałych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dz.

Po myśli art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) "na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia".

Skarżąca nie wypełniła przesłanki wynikającej z powołanego przepisu, nie złożyła zażalenia.

Ten fakt powoduje, że strona nie wyczerpała środków zaskarżenia. Na marginesie dodać należy, że strona została pouczona o możliwości złożenia zażalenia na postanowienie z dnia (...).

W tych okolicznościach na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) należało orzec jak wyżej.

H.B. 15 listopada 2010 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.