Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2005 r.
IV SAB/Wr 4/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogumiła Skrzypczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w sprawie dotyczącej odmowy przyznania zasiłku celowego; postanowił: - u m o r z y ć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

IV SAB/Wr 4/05 2

Uzasadnienie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w P. Z. decyzją z dnia (...) r. (Nr (...)) odmówił przyznania E. S. zasiłku celowego.

E. S. pismem z dnia (...) roku wniósł odwołanie od tej decyzji, a następnie pismem z dnia (...) roku wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W.

W wyniku odwołania wniesionego przez E. S. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia (...) roku uchyliło decyzje organu I instancji i sprawę przekazało do ponownego rozpoznania temu organowi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga na bezczynność organu na obecnym etapie postępowania jest bezprzedmiotowa.

Jak wyżej wskazano Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję będącą następstwem wniesionego odwołania. W związku z tym w niniejszym postępowaniu Wojewódzki Sąd Administracyjny nie może zobowiązać ten organ do wydania decyzji w tym przedmiocie, skoro taka decyzja istnieje już w obrocie prawnym. Stosownie zaś do art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270) Sąd uwzględniając skargę na bezczynność organu zobowiązuje ten organ do wydania decyzji w sytuacjach, gdy w takich sprawach postępowanie winno kończyć się takim orzeczeniem.

Skoro zatem na skutek istnienia w obrocie prawnym decyzji, której wydania domagał się skarżący, Sąd nie może zobowiązać organu do wydania takiej decyzji, skarga na bezczynność jest bezprzedmiotowa.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 cyt. ustawy postępowanie w sprawie podlega umorzeniu, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.