Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780496

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2010 r.
IV SAB/Wr 39/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. R. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie rozpoznania zażalenia z dnia 7 maja 2010 r. postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący Z. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia z dnia 7 maja 2010 r. Rozprawa, na której miała być rozpoznana sprawa, wyznaczona została na dzień 17 listopada 2010 r.

W dniu 17 listopada 2010 r. na rozprawie Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć na dzień 24 listopada 2010 r.

Pismem z dnia 17 listopada 2010 r. skarżący wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w tej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek jest przedwczesny. Zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku (§ 2). Z powyższych przepisów wynika zatem, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia może być złożony dopiero po ogłoszeniu wyroku lub doręczeniu sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem zgłoszony przed ogłoszeniem wyroku lub przed doręczeniem wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym jest przedwczesny i nie wywołuje skutków procesowych (por. postanowienie SN z dnia 15 września 2000 r., I PKN 406/00, OSNAP 2002, nr 8, poz. 190).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że skoro w rozpatrywanej sprawie rozprawa została wyznaczona na dzień 17 listopada 2010 r., a tym terminie nie doszło do wydania rozstrzygnięcia, to wniosek skarżącego o sporządzenie i doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem nie ma waloru skuteczności, gdyż został złożony przedwcześnie, tj. przed wydaniem orzeczenia, a więc z pominięciem terminu ustawowego, o którym mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 141 p.p.s.a. Podkreślić bowiem należy, że momentem początkowym terminu do złożenia wniosku o jego uzasadnienie jest data ogłoszenia sentencji orzeczenia, wydanego na rozprawie. A zatem konsekwencją uchybienia terminu - także w zakresie jego początkowego biegu - jest bezskuteczność czynności procesowej strony skarżącej.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 141 § 3 w związku art. 141 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.