Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 września 2005 r.
IV SAB/Wr 39/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sędziowie Asesorzy, WSA: Marta Semiczek Alojzy Wyszkowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 16 września 2005 r. na rozprawie sprawy ze skargi E. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do wydania decyzji w powyższym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt sprawy i odpisu prawomocnego wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

E. S. złożył odwołanie z dnia (...) r. od decyzji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P. Z. z dnia (...) r. nr (...). Samorządowe Kolegium Odwoławcze pismem z dnia (...) r. nr SKO poinformowało E. S., że odwołanie zostanie rozpatrzone po zwrocie akt sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Ta okoliczność była podstawą do złożenia przez skarżącego skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w tej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Według art. 1 § 2 powołanej ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kontrola sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Określone w art. 145 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) podstawy prawne uwzględnienia skargi ograniczone zostały do naruszenia prawa,

Sąd administracyjny stosownie do art. 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych rozpoznaje skargi na bezczynność organów. Rozpoznając sprawę w tym zakresie należy wskazać, iż z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienie wówczas, gdy w terminie ustalonym przez przepisy prawa organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub nie zakończył postępowania wydaniem decyzji, postanowienia lub też nie podjął czynności do której był prawnie zobowiązany (art. 36 i 37 k.p.a.). W niniejszej sprawie stan taki nie zaistniał.

Skarga jest zasadna, ponieważ organ odwoławczy powinien w tej sprawie wydać rozstrzygnięcie bez zbędnej zwłoki, zwracając się do sądu o udostępnienie akt albo dokonać odpisów z dokumentów w tej sprawie znajdujących się w siedzibie sądu. Zgodnie z art. 35 § 1-3 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Miał zatem skarżący podstawę do złożenia skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ponieważ nie wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wydanie rozstrzygnięcia, a taką nie było przekazanie akt sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

W tej sytuacji sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.)