Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780495

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 28 września 2010 r.
IV SAB/Wr 38/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 28 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. L. - M. na bezczynność Komendanta Komisariatu Policji w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia

I.

odrzucić skargę,

II.

zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 23 lipca 2010 r. P. L. - M. wystąpił do Komendanta Komisariatu Policji w B. o udostępnienie informacji publicznej o podstawie prawnej działania, organizacji podmiotu i sprawowanych funkcjach i organach, przedmiocie działalności i kompetencjach, strukturze własnościowej i majątku (z wyliczeniem składników majątku), zasadach funkcjonowania (tj. godzinach urzędowania, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw).

Pismem z dnia 29 lipca 2010 r. Komendant Komisariatu Policji w B. poinformował wnioskodawcę, że Komisariat Policji w B. wchodzi w skład struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Z. (która wchodzi w skład struktury organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we W.) i wszystkie żądane informacje zamieszczone są na stronach internetowych. Jednocześnie poinformowano wnioskodawcę o przesłaniu jego wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Z. celem dalszej realizacji.

Pismem z dnia 12 sierpnia 2010 r. P. L. M. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu bezczynność Komendanta Komisariatu Policji w B.w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd administracyjny zważył, co następuje:

Wniesiona skarga jest niedopuszczalna.

Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., a w innych sprawach tylko wówczas, gdy ustawa szczególna tak stanowi. Ich właściwość dotyczy zatem niepodejmowania przez organy administracji nakazanych prawem aktów lub czynności w sprawach indywidualnych. W przypadku skargi na bezczynność organu przedmiotem sądowej kontroli nie jest określony akt lub czynność organu administracji, lecz ich brak w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie i w określonym przez prawo terminie.

Bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej nastąpi wyłącznie wtedy, kiedy wniosek o udzielenie informacji dotyczy informacji publicznej, a jego adresatem jest podmiot zobowiązany do jej udzielenia, który pozostaje w zwłoce.

Pojęcie informacji publicznej zostało określone w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Stosownie do treści tych przepisów informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Wyliczenie to ma jedynie przykładowy charakter - wskazuje kategorie, których charakter jako informacji publicznej nie budzi wątpliwości; nie stanowi ono zatem podstawy do zawężającej interpretacji pojęcia informacji publicznej.

Wskazać w tym miejscu należy, że z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej współistnieją normy innych ustaw, w tym regulujące struktury organizacyjne i sposób funkcjonowania podmiotów zobowiązanych, w szczególności jednostek "władzy publicznej" czy "podmiotów wykonujących zadania publiczne".

Ustrojowe zadania policji i jej strukturę określa ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.). Z przepisu art. 5 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 tej ustawy wynika, że komendant komisariatu Policji i komendant powiatowy (miejski) Policji są, w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, organami administracji rządowej na obszarze województwa.

Z kolei w myśl art. 6a ustawy, w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji.

Z powyższej regulacji wynika, że organem właściwym w sprawie udzielenia informacji publicznej był komendant powiatowy (miejski) Policji, a nie komendant komisariatu Policji. Sprawa udzielenia informacji publicznej w żądanym przez skarżącego zakresie jest bowiem sprawą związaną z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji wymienionych w ustawie o Policji.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. skargę, jako niedopuszczalną należało odrzucić, co orzeczono w sentencji postanowienia.

Orzeczenie o zwrocie wpisu od skargi Sąd oparł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.