Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026896

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 lutego 2009 r.
IV SAB/Wr 35/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Burmistrza Z. Śl. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi R. B. na bezczynność Burmistrza Z. Śl. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odmówić zawieszenia postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 14 listopada 2008 r. R. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Burmistrza Z. Śl. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

W odpowiedzi na powyższą skargę Burmistrz Z. Śl. zawarł wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu zakończenia postępowania karnego w sprawie przekroczenia uprawnień przez skarżącego. Zdaniem Burmistrza Z. Śl. "rozstrzygnięcie powyższej kwestii ma znamienne znaczenie dla sprawy, bowiem może wykazać, iż skarżący w sposób sprzeczny z prawem dokonał również czynności przed Sądem".

Pismem z dnia 28 stycznia 2009 r. Sąd zwrócił się do skarżącego o ustosunkowanie się do powyższego wniosku.

W piśmie z dnia 3 lutego 2009 r. skarżący wniósł o oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zawieszenie postępowania jest instytucją procesową mającą na celu usunięcie przeszkód, uniemożliwiających prowadzenie postępowania sądowoadministracyjnego o charakterze przejściowym. Przesłanki zawieszenia postępowania przed sądem administracyjnym zostały enumeratywnie wymienione w rozdziale 9 działu III ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stosownie do art. 124 § 1 wymienionej ustawy Sąd zawiesza postępowanie z urzędu: 1) w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela z zastrzeżeniem § 3; 2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie; 3) jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu; 4) jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości; 5) w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnego; 6) w przypadku, o którym mowa w art. 56, tj. w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania.

Zgodnie z art. 125 § 1 cytowanej ustawy Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym; 2) jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej; 3) jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu; 4) w razie śmierci pełnomocnika, chyba że strona działa przed sądem osobiście.

Stosownie zaś do art. 126 ustawy Sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

W niniejszej sprawie nie zachodzi żadna z ustawowych przesłanek zawieszenia postępowania, o których mowa w przepisach art. 124 i 125 wymienionej ustawy. W szczególności Sąd nie dopatruje się podstaw do uznania, by toczące się między stronami postępowanie sądowe wpływało na rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej udostępnienia skarżącemu informacji publicznej.

Trzeba przy tym wskazać, że Sąd nie jest związany zgłoszonym wnioskiem a rozstrzygnięcie kwestii zawieszenia postępowania zależy w omawianym przypadku od uznania Sądu.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.