Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2005 r.
IV SAB/Wr 35/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sędziowie WSA: Małgorzata Masternak-Kubiak, Asesor Alojzy Wyszkowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 25 października 2005 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. P. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Prezes Sądu Okręgowego we W. pismem z dnia (...) r. poinformował Pana A. P. w odpowiedzi na jego wystąpienie z dnia (...) r., że informacja dotycząca imiennych danych sędziów w powiązaniu z przeprowadzonymi badaniami lekarskimi nie jest informacją publiczną. Wskazując, że sędziowie są objęci ustawą o dostępie do informacji publicznej, a informacja ta może dotyczyć wyłącznie danych związanych z procedurami powierzenia tym osobą funkcji sędziowskich, pełnienia przez nich czynności sędziowskich. Informacja zaś w sprawie badań lekarskich sędziów nie jest informacją publiczną.

Na powyższą wyjaśnienie wnioskodawca złożył zażalenie do Prezesa Sądu Apelacyjnego na bezczynność twierdząc, że wiadomości o które wystąpił podlegają udostępnieniu.

Prezes Sądu Apelacyjnego w piśmie z dnia (...) r. wystąpił z prośbą do Prezesa Sądu Okręgowego o odniesienie się do ww. zażalenia przesyłając jego kserokopię.

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie Prezes Sądu Okręgowego pismem z dnia (...) r. poinformował Prezesa Sądu Apelacyjnego, że udzielono wnioskującemu wyjaśnień, że informacja dotycząca imiennych danych sędziów w powiązaniu z przeprowadzonymi badaniami lekarskimi nie jest informacją publiczną. Wskazano, że sędziowie są wprawdzie objęci ustawą o dostępie do informacji publicznej, lecz informacja ta może dotyczyć wyłącznie danych związanych z procedurami powierzenia tym osobą funkcji sędziowskich i pełnienia przez nich czynności sędziowskich. Informacja zaś w sprawie badań lekarskich sędziów nie jest informacją publiczną, gdyż wykracza poza wskazany zakres.

W dniu (...) r. Pan A. P. ponownie wystąpił do Prezesa Sądu Okręgowego we W. o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kserokopii z dokumentacji z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy we W. przeprowadzonej w Sądzie Okręgowym we W. w styczniu (...) r., a przede wszystkim nakaz z dnia (...) r. ((...) r.) nr rej. (...), w którym nakazano skierowanie sędziów Sądu Okręgowego we W. na okresowe badania lekarskie.

Pismem z dnia (...) r. wnioskodawca został poinformowany, że jego wniosek został przekazany do Państwowej Inspekcji Pracy.

Na powyższe pismo Pan A. P. złożył zażalenie do Prezesa Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego podając, że żądany nakaz zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej jest informacją publiczną i na podstawie art. 2 ust. ma prawo otrzymać wnioskowane informację.

Prezes Sądu Okręgowego pismem z dnia (...) r. poinformował wnioskodawcę, że zażalenie nie jest środkiem przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Podał dalej, iż pismo Prezesa Sądu Okręgowego z dnia (...) r. nie było odmową udzielenia informacji publicznej, a tylko wskazaniem, że żądanie udzielenia informacji poprzez podanie imiennie sędziów Sądu Okręgowego we W., którzy w dacie kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy nie mieli badań lekarskich nie ma cech informacji publicznej w rozumieniu przepisów prawa.

Na wystąpienie Pana A. P. z dnia (...) r. o przesłanie jego pisma - zażalenia do organu wyższego stopnia Prezes Sądu Okręgowego poinformował wnioskodawcę o przesłaniu zażalenia na odmowę udzielenia informacji publicznej wraz z całą korespondencją w tej sprawie do Prezesa Sądu Apelacyjnego - pismo z dnia (...) r.

W dniu (...) r. Pan A. P. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej poprzez przesłanie kserokopii dokumentacji z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy we W. przeprowadzonej w Sądzie Okręgowym we W., w którym nakazano skierowanie sędziów Sądu Okręgowego we W. na okresowe badania lekarskie, pozostałych pracowników wymienionych w tym nakazie, nie sprawujących funkcji publicznych o podanie w formie zanonimizowanej.

Wystąpił również w związku z tym o zobowiązanie Prezesa Sądu Okręgowego do wydania decyzji.

Skarżący podał dalej, że wystąpił z wnioskiem w dniu (...) r. o udostępnienie kserokopii dokumentacji z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy we W. przeprowadzonej w Sądzie Okręgowym we W. w styczniu (...) r. w którym nakazano skierowanie sędziów Sądu Okręgowego we W. na okresowe badania lekarskie - udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kserokopii z dokumentacji z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy we W. przeprowadzonej w Sądzie Okręgowym we W. w styczniu (...) r., a przede wszystkim nakazu z dnia (...) r. ((...) r.) nr rej. (...), w którym nakazano skierowanie sędziów Sądu Okręgowego we W. na okresowe badania lekarskie.

Skarżący został poinformowany, że jego wniosek został przekazany do rozpoznania do Państwowej Inspekcji Pracy, na co złożył zażalenie do Prezesa Sądu Apelacyjnego. Ponieważ mimo upływu ustawowego terminu skarżący nie otrzymał odmownej odpowiedzi od organu posiadającego żądane informacje publiczne, to przeciwko takiemu zachowaniu wniósł skargę.

W odpowiedzi na skargę Prezes Sądu Okręgowego we W. wniósł o oddalenie skargi wskazując, że skarżący wystąpił pismem z dnia (...) r. o udostępnienie informacji publicznej poprzez "imienne podanie i wyszczególnienie sędziów Sądu Okręgowego we W., którzy nie mieli badań kontrolnych (badań lekarskich pracowników), co zostało stwierdzone przez PIP podczas kontroli nr (...) przeprowadzonej w dniu (...) r., a przede wszystkim nakazu z dnia (...) r." Pismem z dnia (...) r. skarżący został poinformowany, że żądana informacja nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, uzasadniając to tym, że sędziowie co do zasady nie są wyłączeni spod działania tej ustawy, jednak informacja ta może dotyczyć wyłącznie danych związanych z procedurami powierzenia tym osobą funkcji sędziowskich i pełnienia przez nich czynności sędziowskich. Informacja zaś w sprawie badań lekarskich sędziów nie jest informacją publiczną. Strona została też poinformowana, iż w przypadku, gdy wniosek dotyczy informacji nie mającej cech informacji publicznej, organ nie wydaje decyzji.

A z uwagi na fakt, że nakaz został wydany przez Państwową Inspekcję Pracy to ona mogłaby decydować o udostępnieniu jego treści osobą trzecim. Wniosek skarżącego został przesłany do powyższej jednostki, o czym poinformowano Pana A. P.

Kolejnym pismem z dnia (...) r. stronę poinformowano, że wniesione zażalenie nie jest środkiem przewidzianym ustawą, oraz że pismo Prezesa Sądu Okręgowego z dnia (...) r. nie jest odmową udzielenia informacji lecz wskazaniem, iż informacja ta nie ma znamion informacji publicznej, a zatem jej udzielenie nie znajduje podstaw w przepisach prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Według art. 1 § 2 powołanej ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, kontrola sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Określone w art. 145 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) podstawy prawne uwzględnienia skargi ograniczone zostały do naruszenia prawa,

Sąd administracyjny stosownie do art. 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych rozpoznaje skargi na bezczynność organów. Rozpoznając sprawę w tym zakresie należy wskazać, iż z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienie wówczas, gdy w terminie ustalonym przez przepisy prawa organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub nie zakończył postępowania wydaniem decyzji, postanowienia lub też nie podjął czynności do której był prawnie zobowiązany (art. 36 i 37 k.p.a.). W niniejszej sprawie stan taki nie zaistniał.

Należy na wstępie zauważyć, iż postępowanie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej zakończyć się może decyzją administracyjną wydaną wyłącznie w przypadkach określonych w art. 16 ustawy o informacji publicznej tj. w przypadku odmowy udzielenia informacji lub umorzenia postępowania. Samo zaś udzielenie informacji stanowi czynność materialno - techniczną. Organ w niniejszej sprawie podjął szereg czynności tego typu, w tym przestrzegając normy art. 13 ustawy o informacji publicznej.

Rozważenia wymaga sytuacja żądania przez skarżącego kserokopii dokumentacji z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy we W. przeprowadzonej w Sądzie Okręgowym we W. w styczniu (...) r. w którym nakazano skierowanie sędziów Sądu Okręgowego we W. na okresowe badania lekarskie - udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kserokopii z dokumentacji z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy we W. przeprowadzonej w Sądzie Okręgowym we W. w styczniu (...) r., a przede wszystkim nakazu z dnia (...) r. nr (...), w którym nakazano skierowanie sędziów Sądu Okręgowego we W. na okresowe badania lekarskie.

Ustawodawca w art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) przyjął że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Sformułowania zawarte w tym przepisie nie są zbyt jasne, wobec tego należy przy ich wykładni kierować się art. 61 Konstytucji RP. Uwzględniając wszystkie te postacie można powiedzieć, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.

Informacja dotycząca imiennych danych sędziów w powiązaniu z przeprowadzonymi badaniami lekarskimi nie jest informacją publiczną, bo choć sędziowie są objęci ustawą o dostępie do informacji publicznej, lecz informacja ta może dotyczyć wyłącznie danych związanych z procedurami powierzenia tym osobą funkcji sędziowskich czy pełnienia przez nich czynności sędziowskich. Natomiast informacja w sprawie badań lekarskich sędziów nie jest informacją publiczną, gdyż przekracza zakres danych wiążących się z pełnieniem przez nich zadań publicznych. Z uwagi, że informacja w sprawie badań lekarskich sędziów nie jest informacją publiczną Prezes Sądu Okręgowego nie miał obowiązku wydania decyzji. Obowiązek wydania decyzji wynika bowiem z art. 16 ustawy, która znajduje zastosowanie wówczas gdy spełnione są dwa warunki:

-

przedmiotowy - sprawa ma charakter informacji publicznej,

-

podmiotowy - istnieje podmiot zobowiązany.

Dotyczy on wyłącznie ww. sytuacji umorzenia postępowania lub odmowy udzielenia informacji. Sąd podzielił pogląd Prezesa Sądu Okręgowego, że pismo skierowane do skarżącego nie było odmową udzielenia informacji publicznej, a tylko wskazaniem, że żądanie udzielenia informacji poprzez podanie imiennie sędziów Sądu Okręgowego we W., którzy w dacie kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy nie mieli badań lekarskich nie ma cech informacji publicznej w rozumieniu przepisów prawa. Nie zaistniał zatem stan bezczynności, skoro Prezes Sądu Okręgowego we W. podjął w ocenie sądu właściwe czynności materialno - techniczne w postaci udzielenia pisemnej odpowiedzi, żądanie zaś przez skarżącego zobowiązania do wydania decyzji jest w świetle powyższych rozważań bezpodstawne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 151 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1271), sąd orzekł jak w sentencji.