Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780493

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
IV SAB/Wr 34/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Fundacji Przedsiębiorczości Akademickiej w P. na bezczynność W. Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 1 lipca 2010 r. skarżąca Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej w P., wniosła skargę na bezczynność W. Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zarzucając jej, że pozostaje w bezczynności w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę W. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wniosła o odrzucenie skargi lub oddalenie skargi.

Na podstawie zarządzenia z dnia 21 lipca 2010 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł.

W dniu 30 lipca 2010 r. skarżąca przesłała do tutejszego Sądu pismo, z którego wynika, że cofa skargę w związku z jej uwzględnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) "Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności". Po myśli zaś art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy "Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (...) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę".

Ponieważ w okolicznościach niniejszej sprawy, cofnięcie skargi uznać należy za skuteczne - postępowanie podlegało umorzeniu.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.