Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780490

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2010 r.
IV SAB/Wr 33/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. R. o uzupełnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wr 31/10 odrzucającego skargę Z. R. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie cofnięcia M. R. dodatku mieszkaniowego postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 23 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę Z. R. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie cofnięcia M. R. dodatku mieszkaniowego.

Pismem z dnia 11 października 2010 r. Z. R. złożył wniosek o uzupełnienie postanowienia z dnia 23 września 2010 r.

W złożonym wniosku skarżący wskazał: "Domagam się zamieszczenia brakujących postanowień i odpowiedzi: na złożony wniosek w piśmie z dnia 17 sierpnia 2010 r., o zmianę przedmiotu i rozpoznanie na uruchomionym postępowaniu IV SAB/Wr 33/10 sprawy o wniesionym ponownie, a żądanym przedmiocie zarejestrowanym wstępnie pod sygnaturą IV KO 16/10 i IV K) 36/10: o stwierdzenie przez sąd rażącego naruszenia prawa przez urzędników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku na bezprawne cofnięcie dodatku mieszkaniowego przyznanego na gospodarstwo domowe do lokalu przy ul. (...) nr (...) składającego się z dwóch osób: wnioskodawcy - M. R. i syna - Z. R.".

W dalszej części pisma skarżący wskazał, że domaga się od Sądu stwierdzenia, że przyznany dodatek mieszkaniowy należał się także skarżącemu jako członkowi tego samego gospodarstwa domowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a, do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Zgodnie zaś z art. 157 § 1 p.p.s.a., strona może w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów powinien był zamieścić z urzędu.

Przesłanką uzupełnienia wyroku jest więc pominięcie przez sąd w sentencji rozstrzygnięcia o części skargi lub niezamieszczenie przez sąd dodatkowego orzeczenia, które powinien był zamieścić z urzędu.

Możliwość uzupełnienia orzeczenia jest zatem konsekwencją zasady, zgodnie z którą Sąd ma obowiązek objąć jednym rozstrzygnięciem całość sprawy. "Uzupełnienie" znaczy w języku polskim uczynić zupełnym, kompletnym.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2010 r. jest kompletne, a Sąd orzekł o całości skargi. Analiza wniosku o uzupełnienie postanowienia prowadzi do konkluzji, iż zmierza on w istocie do zmiany merytorycznej orzeczenia, co wykracza poza ramy instytucji uregulowanej w art. 157 § 1 powołanej wyżej ustawy.

Dodać należy, że postanowienie z dnia 23 września 2010 r. skarżący mógł kwestionować w drodze skargi kasacyjnej, o czym został pouczony przy doręczeniu wymienionego postanowienia.

Z tego względu wniosek o uzupełnienie postanowienia nie może zostać uwzględniony, wobec czego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.