Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780488

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 września 2010 r.
IV SAB/Wr 33/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. R. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie cofnięcia M. R. dodatku mieszkaniowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2009 r., sygn. akt IV SAB 50/09 tut. Sąd umorzył postępowanie sadowoadministracyjne w sprawie ze skargi Z. R. na bezczynność Kierownika Działu Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. Orzeczenie to Sąd wydał skutkiem cofnięcia skargi przez skarżącego.

Postanowienie to skarżący otrzymał w dniu 31 grudnia 2009 r. Stało się ono prawomocne od dnia 2 lutego 2010 r.

Podobna sprawa została jednakże wszczęta ponownie pod sygn. akt IV SAB/Wr 33/10, na co skarżący zwrócił uwagę w piśmie z dnia 17 sierpnia 2010 r. (k. 24 akt sprawy IV SAB/Wr 33/10).

Przepis art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a, Sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Biorąc pod uwagę tożsamość podmiotową i przedmiotową obu spraw, na zasadzie cytowanego przepisu p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.