Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780487

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 28 września 2010 r.
IV SAB/Wr 32/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 28 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. D. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego specjalnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 maja 2010 r. Z. D. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w której zarzuciła organowi samorządu terytorialnego bezczynność i zaniechanie działań w sprawie: nr (...) z dnia (...), nr (...) z dnia (...) Jednocześnie zażądała w trybie art. 24, art. 25 w zw. z art. 26 k.p.a. wyłączenia ze sprawy Z. R.

Pismem z dnia 28 czerwca 2010 Sąd wezwał skarżącą do jednoznacznego wskazania, co jest przedmiotem wniesionej skargi.

W odpowiedzi skarżąca nadesłała pismo z dnia 6 lipca 2010 r., w którym podała, że "przedmiotem skargi z dnia 19 lipca 2010 r. jest to, co w rzeczonej skardze jest zawarte".

Pismem z dnia 13 lipca 2010 r. Sąd wezwał Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do podania, jakie sprawy zostały objęte nr (...) i nr (...), gdyż bezczynność w tych sprawach zarzuca skarżąca.

W odpowiedzi Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wskazało, że sprawy oznaczone wymienionym numerami dotyczyły odpowiedzi na pisma Z. D. z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sygn. akt IV SA/Wr 376/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. Jak poinformowano, Z. D. domaga się wykonania wymienionego wyroku Sądu, w którym uchylono decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego specjalnego oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Akta dotyczące tej sprawy nie zostały jeszcze zwrócone Kolegium. Z tego względu Kolegium nie ma możliwości przekazania organowi I instancji tejże sprawy celem załatwienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga taka nie jest dopuszczalna.

Stosownie bowiem do treści przepisów art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca

2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) oraz art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., sąd administracyjny sprawuje kontrolę nad działalnością administracji publicznej pod względem zgodności z prawem orzekając w sprawach skarg na: 1) decyzje administracyjne, 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej, 6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej, 7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, oraz skarg na bezczynność organów administracji publicznej w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 w zakresie nie podjęcia w ustawowym terminie stosownych działań.

Zaskarżone pisma Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 6 maja 2010 r. oraz z dnia 5 maja 2010 r. nie należą do żadnej z kategorii wymienionych aktów administracyjnych i nie podlegają kognicji sądu administracyjnego. Nie rozstrzygają sprawy administracyjnej ani nie przysługuje na nie środek odwoławczy. Należy wskazać, że pisma te jedynie informują skarżącą o tym, że akta sprawy nie zostały jeszcze przekazane z Sądu do Kolegium, w związku z czym nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Odnosząc się do wniosku skarżącej o wyłączenie ze sprawy Z. R. - Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. wskazać należy, że sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania wniosków o wyłączenie pracowników organów administracji publicznej czy organu administracji publicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.