Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 sierpnia 2005 r.
IV SAB/Wr 32/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2005 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. i J. K., G., D. i H. K., P. S. na bezczynność Burmistrza Miasta D. w przedmiocie doprowadzenia do przejezdności drogi gminnej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu pismem z dnia (...) r. wezwał skarżących do złożenia oświadczenia, czy przed wniesieniem skargi do sądu złożyli zażalenie na bezczynność Burmistrza Miasta D. do organu administracji publicznej wyższego stopnia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma pod rygorem odrzucenia skargi.

W związku z tym wezwaniem skarżący w piśmie z dnia (...) r. wyjaśnili, że złożyli "skargę" na bezczynność Burmistrza Miasta D. do Wojewody D. Wojewoda m.in. pismem z dnia (...) r. nr (...) stwierdził, iż nie jest właściwy do rozpatrzenia tego typu skargi, nie wskazując organu właściwego do rozpoznania sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdzając, iż przedmiotem skargi jest bezczynność organu administracji uznał, że warunkiem wniesienia skargi jest wyczerpanie trybu odwoławczego przewidzianego w art. 37 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego w postaci wniesienia zażalenia do organu wyższego stopnia. Zażalenie wnosi się do organu wyższego stopnia ustalonego na podstawie art. 17 k.p.a. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 79 poz. 856 ze zm.)

samorządowe kolegia odwoławcze, zwane dalej "kolegiami", są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Przepis tego artykułu wskazuje kolegia odwoławcze jako organy właściwe do rozpoznawania zażaleń na postanowienia jako organy nadrzędne nad organami gminy w sprawach wymienionych w tym przepisie, bowiem sprawują one nad nimi nie tylko nadzór instancyjny lecz również nadzór pozainstancyjny. Z przepisu art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) wynika, że zażalenie przewidziane w art. 37 ust. 1 k.p.a. powinno być kierowane do organu właściwego do rozpatrzenia odwołania od decyzji organów samorządowych, a tym jest samorządowe kolegium odwoławcze z wyjątkiem przepisów szczególnych. Z powyższych względów należy uznać, iż skarżący błędnie uznali, że skierowanie sprawy do wojewody wyczerpie tryb zażaleniowy w świetle art. 37ust. 1 k.p.a.

Wobec nie spełnienia warunków wniesienia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta D. należało uznać ją za niedopuszczalną z powyższych względów co skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono zatem jak w sentencji.