Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979074

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 maja 2020 r.
IV SAB/Wr 318/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. Ł. na bezczynność Starosty B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie wniosku z dnia 29 października 2019 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 listopada 2019 r. T. Ł. (dalej: strona, skarżący) wniósł skargę na bezczynność Starosty B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 29 października 2019 r.

Zarządzeniem przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100,00 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W przewidzianym okresie, który upływał z dniem 10 stycznia br., strona nie uiściła jednak należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 zd. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona stosowna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że pismem z dnia 30 grudnia 2019 r. doręczono skarżącemu wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej przez niego skargi, z tym pouczeniem, że nieopłacenie wpisu sądowego w terminie siedmiu dni będzie skutkowało odrzuceniem skargi.

Stosownie do treści art. 83 § 1 i 2 p.p.s.a., terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W myśl art. 111 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

W przedmiotowej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi doręczone zostało skarżącemu w dniu 3 stycznia 2020 r. Zatem siedmiodniowy termin na opłacenie skargi upływał z dniem 10 stycznia 2020 r., który wypadał w piątek. W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił jednak wymaganego wpisu.

Wobec powyższego skargę - jako nieopłaconą - należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.