Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2005 r.
IV SAB/Wr 30/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji organu I instancji postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. skarżący E. S., wniósł skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. Skarżący zarzuca organowi, że jest w zwłoce w rozpatrzeniu jego odwołania od decyzji organu I instancji nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego.

W odpowiedzi na powyższą skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o oddalenie skargi wyjaśniając w uzasadnieniu, że odwołanie skarżącego od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P. Z. nr (...) z dnia (...) r. zostało rozpatrzone przez organ II instancji decyzją z dnia (...) r. o nr (...), którą to decyzję Pan E. S. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 p.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Ponieważ w powyższej sprawie skarga dotyczy bezczynności organu w przedmiocie nie rozpatrzenia odwołania od decyzji I instancji, a jak wynika z odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy taka bezczynność nie zachodzi, postępowanie w powyższej sprawie stało się bezprzedmiotowe. Skutkuje to zgodnie z art. 161 § 1 i 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzeniem postępowania sądowoadministracyjnego.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.