Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675561

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 lipca 2010 r.
IV SAB/Wr 27/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na bezczynność Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w przedmiocie wydania decyzji o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego postanowił: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 czerwca 2010 r. wniesiona została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarga K. S. na bezczynność Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w przedmiocie wydania decyzji o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.

Do skargi dołączony był wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, IX Wydział Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 lutego 2010 r. sygn. akt IX UA 1/10 w sprawie przyznania zasiłku macierzyńskiego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisów art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca

2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) oraz art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., sąd administracyjny sprawuje kontrolę nad działalnością administracji publicznej pod względem zgodności z prawem orzekając w sprawach skarg na: 1/ decyzje administracyjne, 2/ postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty, 3/ postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, 4/ inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, 5/ akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej, 6/akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej, 7/ akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, oraz skarg na bezczynność organów administracji publicznej w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 w zakresie nie podjęcia w ustawowym terminie stosownych działań.

Problematyka kontroli decyzji dotyczących świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, należy do sądu powszechnego, według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnego (zwłaszcza art. 4778 i następnych), do tego też sądu należy kontrola działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z tym skarga w powyższej sprawie jest niedopuszczalna. Skutkować musi to odrzuceniem skargi po myśli art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.