IV SAB/Wr 266/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3066889

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 2020 r. IV SAB/Wr 266/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. H.arenzy na bezczynność Dyrektora A w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek nr (...) z dnia 26 marca 2019 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 6 lipca 2020 r. R. H. (dalej zwany stroną skarżącą) wniósł skargę na bezczynność Dyrektora A w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek nr (...) z dnia 26 marca 2019 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r., doręczonym w dniu 16 września 2020 r., strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, zwanej dalej: u.p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).

Z akt sprawy wynika, że przesyłka zawierająca odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi została doręczona stronie skarżącej w dniu 16 września 2020 r., zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego upływał w dniu 23 września 2020 r. (środa). Tymczasem, co potwierdzają akta sprawy, skarga w oznaczonym terminie nie została opłacona.

Wobec powyższego Sąd postanowił skargę odrzuć na podstawie art. 220 § 3 u.p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.