Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780478

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
IV SAB/Wr 26/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. R. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia (...) nr (...) postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Z. R., w dniu 19 lutego 2010 r., złożył w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia (...) nr (...) wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego do czasu uregulowania zaległości wraz z odwołaniem od tej decyzji.

W dniu 1 marca 2010 r. wniosek strony i odwołanie przekazano Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.

Pismem z dnia 20 maja 2010 r. Z.R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę m.in. na bezczynność Kolegium w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji z dnia (...).

Składając odpowiedź na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie wskazując, że postanowieniem z dnia (...) nr (...), rozpoznało wniosek skarżącego odmawiając przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia (...) nr (...) w związku z czym, wydanie w sprawie postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania stało się zbędne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie skarżący zwrócił się do Sądu ze skargą na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego do czasu uregulowania zaległości.

Jak wynika z akt sprawy, w dniu (...) Kolegium wydało postanowienie nr (...), którym odmówiło skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od tej decyzji.

W świetle tych okoliczności, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził bezprzedmiotowość postępowania sądowoadministracyjnego, podzielając w tym względzie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, iż tego rodzaju postanowienie pozbawia organ możliwości wydania postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania. Czyni go zbędnym (por. wyrok NSA z dnia 24 września 2008 r., sygn. akt I OSK 1490/07, ONSAiWSA 2009/3/55 oraz wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2008 r., sygn. akt II SA/Gd 641/08, LEX nr 477255).

Z tych względów, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.