Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2604915

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2019 r.
IV SAB/Wr 240/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 5 grudnia 2018 r. J. B. (zwana dalej stroną lub skarżącą) wniosła skargę na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Wskazana skarga została przesłana przez organ zgodnie z dyspozycją skarżącej i wpłynęła do tutejszego Sądu w dniu 31 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W niniejszej sprawie strona kwestionuje bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Stosownie zaś do treści art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), siedzibą NFZ jest miasto stołeczne Warszawa.

Jak wynika z § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2003 r. Nr 72, poz. 652 zm.), dla obszaru województwa mazowieckiego, na terenie którego położona jest Warszawa, sądem właściwym jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W świetle powyższych okoliczność należało zatem uznać, że sądem właściwym do rozpoznania wniesionej przez stronę skargi pozostaje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, nie zaś Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

W myśl art. 59 § 1 zd. 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, działając na podstawie przywołany art. 59 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.