Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1817861

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
IV SAB/Wr 20/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sędziowie: NSA Tadeusz Kuczyński (spr.), WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi M. N. na bezczynność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie rozpoznania wniosku z dnia 18 września 2014 r.

I.

zobowiązuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we W. do rozpoznania pkt 8 wniosku skarżącej M. N. z dnia 18 września 2014 r. o udzielenie informacji w części dotyczącej zużycia wody przez Państwową Straż Pożarną za okres od 31 października 2008 r. do czerwca 2009 r. w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności;

II.

umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie wniosku zawartego w pkt 3, 5;

III.

w pozostałem zakresie skargę oddala;

IV.

stwierdza, że bezczynność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we W. w zakresie objętym w pkt I wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

V.

oddala wniosek o zasądzenie na rzecz skarżącej M. N. kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 września 2014 r. M. N. (dalej skarżąca) zwróciła się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W. (dalej MPWiK we W.) o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Wykazu wszystkich zawartych umów z odbiorcami wody zaopatrywanych w wodę dostarczaną za pośrednictwem przyłącza przy ul. (...) (symbol ewid., przyłącza (...); nr wodomierza inwentarzowy (...); nr wodomierza fabryczny: (...)- wg, § 5 ust. 1 umowy określanego jako wodomierz główny) zobowiązanych wraz z nią do uczestnictwa pokrywaniu różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy odliczających;

2) Wszystkich umów zawartych z odbiorcami wody zaopatrywanych w wodę dostarczaną za pośrednictwem przyłącza przy ul, (...) (symbol ewid. przyłącza (...); nr wodomierza inwentarzowy (...); nr wodomierza fabryczny: (...) - wg. § 5 ust. 1 umowy określanego jako wodomierz główny) zobowiązanych wraz z do uczestnictwa w pokrywaniu różnic pomiędzy wskazaniem wodomierzu głównego i sumą wskazań wodomierzy odliczających;

3) Wszystkich świadectw potwierdzających legalizację wodomierza głównego o nr inwentarzowym: (...); nr wodomierza fabryczny: (...) na przyłączu (...) (względnie wodomierzy zainstalowanych w jego miejsce) w okresie od 31 marca 2008 r. do 31 marca 2014 r.;

4) Wszystkich protokołów dokumentujących naprawę instalacji, za pomocą której dostarczono wodę odbiorcom, mieszczącej się pomiędzy wodomierzem głównym przy ul. (...) (symbol ewid. przyłącza (...); nr wodomierza inwentarzowy (...); nr wodomierza fabryczny: (...)) a wszystkimi wodomierzami "odliczającymi", zainstalowanymi u odbiorców, do których woda jest dostarczana za pośrednictwem wskazanego przyłącza w okresie od 31 października 2008 r. do dnia 31 marca 2014 r., tj. instalacji użyczonej na podstawie Umowy użyczenia sieci wodno-kanalizacyjnej zawartej w dn. 31.10.2008 od spółki (...) oraz następców prawnych tej spółki;

5) Wszystkich odczytów wodomierza głównego zainstalowanego we W. przy ul. (...) (działka nr (...), obręb (...); nr inwentarzowy: (...), nr fabryczny (...), symbol ewidencyjny przyłącza: (...)) oraz wodomierzy zainstalowanych w jego miejsce po 31 października 2008 r., - określanego w umowie zawartej z nią (§ 5) jako "wodomierz główny" za okres od dnia 31 października 2008 r. do dnia 31 marca 2014 r. włącznie;

6) Wszystkich odczytów wodomierzy "odliczających" wszystkich odbiorców, którym woda była dostarczana z użyciem instalacji mieszczącej się na terenie dawnej Fabryki Maszyn Rolniczych (...) S.A, z użyciem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej określanej w umowie jako "infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna P. Parku Biznesu (§ 5 ust. 7 umowy) za okres od dnia 31 października 2008 r. do dnia 31 marca 2014 r., tj. instalacji użyczonej na podstawie Umowy użyczenia sieci wodno-kanalizacyjnej zawartej w dn. 31.10.2008 od spółki (...) oraz następców prawnych tej spółki;

7) Wszystkich faktur wystawianych odbiorcom wody dostarczanej za pośrednictwem przyłącza przy ul. (...) (symbol ewid. Przyłącza (...); nr wodomierza inwentarzowy (...); nr wodomierza fabryczny: (...) - wg. § 5 ust. 1 umowy określanego jako wodomierz główny), wraz z załącznikami za okres od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 31 marca 2014 r.

8) Wszystkich odczytów wodomierza zamontowanego w nieruchomości przy ul. (...) za okres od 31 października 2008 r. do dnia 31 marca 2014 r. - wyjaśniła, że pod tym adresem stacjonowała we wskazanym okresie jednostka Straży Pożarnej, a zgodnie z przepisami regulującymi finansowanie jej działalności, opłaty uiszczane za wodę zużytą w nieruchomości regulowane są ze środków publicznych, a zatem podlegają ujawnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

9). Wszystkich odczytów zużytej wody z hydrantu zlokalizowanego we W. przy ul. (...) i dokumentów rozliczających to zużycie - wyjaśniła, że pod tym adresem jest hydrant, z którego korzystała jednostka Straży Pożarnej, a zgodnie z przepisami regulującymi finansowanie jej działalności, opłaty uiszczone za wodę zużytą w nieruchomości regulowane są ze środków publicznych, a zatem podlegają ujawnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

10) Wszystkich odczytów zużytej wody z hydrantu zlokalizowanego we W. przy ul. (...) i dokumentów rozliczających to zużycie wyjaśniła, że pod tym adresem stacjonowała we wskazanym okresie jednostka Straży Pożarnej, a zgodnie z przepisami regulującymi finansowanie jej działalności, opłaty uiszczane za wodę zużytą w nieruchomości regulowane są ze środków publicznych, a zatem podlegają ujawnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W motywach swojego wniosku podała, że zgodnie z art, 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej podmiotami zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej są m.in. jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Do tych podmiotów z pewnością zalicza się MPWiK S.A. we W. zarówno ze względu na fakt gospodarowania mieniem komunalnym i z uwagi na to, że 100% udziałów spółki należy do Gminy W. W myśl art. 43 ustawy o samorządzie gminnym do mienia komunalnego zalicza się własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Wyłączny udział gminy w kapitale zakładowym spółki z o.o., powoduje, w myśl przepisu art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, że majątek tej spółki jest mieniem samorządowym, komunalnym. Ponadto Gmina W. poprzez działalność MPWiK S.A. realizuje swoje zadania publiczne określone w art. 7 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym tj. zaspokaja potrzeby zbiorowe wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Zatem majątek Spółki ma charakter publiczny, a sposób jego wykorzystania nie może być wyłączony spod społecznej kontroli. W tej zaś sytuacji majątek, którym dysponuje Spółka oraz sposób gospodarowania nim, dopóki jednostki samorządu terytorialnego mają w nim pełny udział, powinien podlegać, jeśli idzie o informację publiczną, takim samym zasadom transparentności i społecznego nadzoru jak każdy majątek będący własnością samorządu terytorialnego. Do majątku spółki winno zaliczać się również wierzytelności wynikające z wystawionych faktur oraz zasady ustalania wysokości tych wierzytelności, a co za tym idzie - sposób wyliczenia wysokości obciążeń dla odbiorców.

W odpowiedzi na powyższy wniosek MPWiA we W. pismem z dnia 7 października 2014 r. wskazało skarżącej, co następuje:

W zakresie żądania objętego punktem 1 (dotyczącego wykazu wszystkich zawartych umów z odbiorcami wody zaopatrywanych w wodę dostarczaną za pośrednictwem przyłącza przy ul. (...), zobowiązanych wraz z wnioskodawcą do uczestnictwa w pokrywaniu różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy odliczających); wskazano, że informacja objęta tym żądaniem ma charakter informacji przetworzonej - numery ww. umów musiałyby zostać odnalezione w starym programie ZBYT, a ponadto nie jest możliwe proste, komputerowe wygenerowanie żądanego wykazu. W konsekwencji wezwano skarżącą do wskazania interesu publicznego, uzasadniającego udzielanie informacji publicznej w formie przetworzonej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia.

W zakresie żądania objętego punktem 2 (dotyczącego udostępnienia wszystkich umów zawartych z odbiorcami wody zaopatrywanych w wodę dostarczaną za pośrednictwem przyłącza przy ul. (...), zobowiązanych wraz z wnioskodawcą do uczestnictwa w pokrywaniu różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy odliczających); wskazano, że informacja objęta tym żądaniem jest informacją przetworzoną (także z uwagi na to, że część z ww. umów nie została zarchiwizowana w postaci elektronicznej). Informacja ta ma ponadto charakter pochodny w stosunku do informacji żądanej w punkcie 1.

W konsekwencji wezwano skarżącą do wskazania interesu publicznego, uzasadniającego udzielanie informacji publicznej w formie przetworzonej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia.

W zakresie żądania objętego punktem 3 (dotyczącego uzyskania wszystkich świadectw potwierdzających legalizację wodomierza głównego), potwierdzeniem legalizacji wodomierza jest fabryczna plomba na wodomierzu z wybitą cechą legalizacyjną, a wodomierze nie posiadają potwierdzenia legalizacji w wersji papierowej.

Powyższe wynika wprost z § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

W zakresie żądania objętego punktem 4 (dotyczącego protokołów dokumentujących naprawę instalacji), wskazano, że informacja objęta tym żądaniem jest informacją przetworzoną (zebranie ww. dokumentacji wymagałoby ręcznego sortowania raportów z wykonania prac na sieci wodociągowej w tym rejonie z okresu kilku lat, a system odpowiedzialny za rejestrację zdarzeń na sieci nie posiada filtrów przyporządkowanych do układów rozliczeniowych).

W zakresie żądania objętego punktem 5 (dotyczącego udostępnienia wszystkich odczytów wodomierza głównego za wskazany okres), przekazano w załączeniu żądaną informację w postaci raportu wygenerowanego z systemu informatycznego.

W zakresie żądania objętego punktem 6 (dotyczącego udostępnienia wszystkich odczytów wodomierzy odliczających za wskazany okres), informacja objęta tym żądaniem jest informacją przetworzoną, a jej przygotowanie zgodnie z żądaniem wnioskodawcy wymaga dużego nakładu czasu i pracy: dane należałoby wyszukać indywidualnie dla każdego z odbiorców, a następnie zestawić w formie tabeli. W konsekwencji wezwano skarżącą do wskazania interesu publicznego, uzasadniającego udzielanie informacji publicznej w formie przetworzonej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia.

W zakresie żądania objętego punktem 7 (dotyczącego udostępnienia wszystkich faktur za wskazany okres) wskazano, że informacja objęta tym żądaniem jest informacją przetworzoną a jej przygotowanie zgodnie z żądaniem wnioskodawcy wymaga dużego nakładu czasu i pracy ze względu na dużą ilość wystawionych faktur. Pozyskanie żądanych faktur wymaga wygenerowania ich dla każdego z odbiorców z osobna, co wymaga dużego nakładu pracy oraz czasu ze względu na ilość rozliczanych z tego punktu odbiorców i ilość wystawionych faktur.

W konsekwencji wezwano skarżącą do wskazania interesu publicznego, uzasadniającego udzielenie informacji publicznej w formie przetworzonej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia.

W zakresie żądania objętego punktem 8 (dotyczącego udostępnienia wszystkich odczytów wodomierza zamontowanego przy ul. (...) za okres 31 października 2008 r. do 31 marca 2014 r.) podano, że w posiadaniu Spółki są jedynie informacje o zużyciu dla Państwowej Straży Pożarnej do czerwca 2009 r., potem umowa z Państwową Strażą Pożarną została zamknięta.

W zakresie żądania objętego punktem 9 (dotyczącego udostępnienia wszystkich odczytów zużytej wody z hydrantu zlokalizowanego przy ul. (...) i dokumentów rozliczających to zużycie), podano, że zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Straży Pożarnej PSP nie korzystała z hydrantu zamontowanego na terenie dawnego (...).

W zakresie żądania objętego punktem 10 (dotyczącego udostępnienia wszystkich odczytów zużytej wody z hydrantu zlokalizowanego przy ul. (...) (powinno być (...) - dop. Sądu) i dokumentów rozliczających to zużycie), podano, że zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Straży pożarnej PSP nie korzystała z hydrantu zamontowanego na terenie dawnego (...).

W odpowiedzi na powyższe, skarżąca pismem z dnia 17 października 2014 r. skierowanym do MPWiK we W., zarzuciła, że adresat jednostronnie i niesłusznie uznał, że żądane przez nią informacje mają charakter informacji przetworzonych. W odrębnym uzasadnieniu przedstawiła swoje stanowisko dotyczące charakteru żądanych informacji, uznając, że ich udostępnienie nie wiąże się z takim wkładem pracy i wysiłku, jak motywowało to MPWiK we W. Co do stanowiska MPWiK we W. w przedmiocie posiadania informacji o zużyciu wody przez Państwową Straż Pożarną przy ul. (...) we W. jedynie do czerwca 2003 r., wniosła o przekazanie informacji o tym zużyciu za okres do czerwca 2009 r., oraz wyjaśnienie, w jaki sposób Państwowa Straż Pożarna (Jednostka Ratowniczo -Gaśnicza nr 7 we W. przy ul. (...)) rozliczała się za zużytą wodę od czerwca 2009 r.

W konkluzji uznała, że stanowisko MPWiK we W. jest niezgodne z regulacjami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pismem MPWiK we W. z dnia 4 listopada 2014 r., stanowiącym odpowiedź na pismo skarżącej z dnia 17 października 2014 r., wskazano, co następuje:

W zakresie żądania objętego punktem 1 (dotyczącego wykazu wszystkich zawartych umów z obiorcami zaopatrywanych w wodę dostarczaną za pośrednictwem przyłącza przy ul. (...), zobowiązanych wraz z wnioskodawcą do uczestnictwa w pokrywaniu różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy odliczających) podtrzymano stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 7 października 2014 r., zgodnie z którym żądana informacja ma charakter informacji przetworzonej i wobec niewskazania interesu publicznego, uzasadniającego udzielenia informacji publicznej w formie przetworzonej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma z dnia 7 października 2014 r. odmówiono udostępnienia informacji w zakresie żądania 1. W motywach podano, że udostępnienie informacji żądanej w punkcie 1 ww. wniosku wymaga dużego nakładu pracy i czasu: numery ww. umów musiałyby zostać odnalezione w starym programie ZBYT, a ponadto nie jest możliwe proste, komputerowe wygenerowanie żądanego wykazu. W toku analizy przedmiotowej sprawy Spółka ustaliła, że niniejsza sprawa dotyczy indywidualnego interesu wnioskodawcy wynikającego z konieczności rozliczenia usługi dostawy wody na rzecz wnioskodawcy, albowiem zakres żądanych informacji dotyczy przedmiotu sporu sądowego, jaki toczył się pomiędzy stronami.

W zakresie żądania objętego punktem 2 dotyczącego udostępnienia wszystkich umów zawartych z odbiorcami wody zaopatrywanych w wodę dostarczaną za pośrednictwem przyłącza przy ul. (...), zobowiązanych wraz z wnioskodawcą do uczestnictwa w pokrywaniu różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy odliczających) podtrzymano stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 7 października 2014 r., zgodnie z którym żądana informacja ma charakter informacji przetworzonej i wobec niewskazania interesu publicznego, uzasadniającego udzielenie informacji publicznej w formie przetworzonej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma z, dnia 7 października 2014 r. odmówiono udostępnienia informacji w zakresie żądania 2.

W motywach podano, że udostępnienie informacji żądanej w punkcie 2 ww. wniosku jest informacją przetworzoną także z uwagi na to, że część z ww. umów nie została zarchiwizowana w postaci elektronicznej. Informacja ta ma ponadto charakter pochodny w stosunku do informacji żądanej w punkcie 1.W toku analizy przedmiotowej sprawy Spółka ustaliła, że niniejsza sprawa dotyczy indywidualnego interesu wnioskodawcy wynikającego z konieczności rozliczenia usługi dostawy wody na rzecz wnioskodawcy, albowiem zakres żądanych informacji dotyczy przedmiotu sporu sądowego, jaki toczył się pomiędzy stronami.

W zakresie żądania objętego punktem 4 (dotyczącego protokołów dokumentujących naprawę instalacji), podtrzymam stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 7 października 2014 r., zgodnie z którym żądana informacja ma charakter informacji przetworzonej i wobec niewskazania interesu publicznego, uzasadniającego udzielenie informacji publicznej w formie przetworzonej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma z dnia 7 października 2014 r. odmówiono udostępnienia informacji w zakresie żądania 4. W motywach podano, że udostępnienie informacji żądanej w punkcie 4 ww. wniosku wymaga dużego nakładu pracy i czasu: zebranie ww. dokumentacji wymagałoby ręcznego sortowania raportów z wykonania prac na sieci wodociągowej w tym rejonie z okresu kilku lat, a system odpowiedzialny za rejestrację zdarzeń na sieci nie posiada filtrów przyporządkowanych do układów rozliczeniowych. W toku analizy przedmiotowej sprawy Spółka ustaliła, że niniejsza sprawa dotyczy indywidualnego interesu wnioskodawcy wynikającego z konieczności rozliczenia usługi dostawy wody na rzecz wnioskodawcy, albowiem zakres żądanych informacji dotyczy przedmiotu sporu sądowego, jaki toczył się pomiędzy stronami.

W zakresie żądania objętego punktem 6 (dotyczącego udostępnienia wszystkich odczytów wodomierzy odliczających za wskazany okres) podtrzymano stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 7 października 2014 r., zgodnie z którym żądana informacja ma charakter informacji przetworzonej i wobec niewskazania interesu publicznego, uzasadniającego udzielenie informacji publicznej w formie przetworzonej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma z dnia 7 października 2014 r. odmówiono udostępnienia informacji w zakresie żądania 6. W motywach podano, że udostępnienie informacji żądanej w punkcie 6 ww. wniosku wymaga dużego nakładu pracy i czasu: dane należałoby wyszukać indywidualnie dla każdego z odbiorców, a następnie zestawić w formie tabeli. W toku analizy przedmiotowej sprawy Spółka ustaliła, że niniejsza sprawa dotyczy indywidualnego interesu wnioskodawcy wynikającego z konieczności rozliczenia usługi dostawy wody na rzecz wnioskodawcy, albowiem zakres żądanych informacji dotyczy przedmiotu sporu sądowego, jaki toczył się pomiędzy stronami.

W zakresie żądania objętego punktem 7 (dotyczącego udostępnienia wszystkich faktur za wskazany okres), podtrzymano stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 7 października 2014 r., zgodnie z którym żądana informacja ma charakter informacji przetworzonej i wobec niewskazania interesu publicznego, uzasadniającego udzielenie informacji publicznej w formie przetworzonej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma z dnia 7 października 2014 r., odmówiono udostępnienia informacji w zakresie żądania 7. W motywach podano, że udostępnienie informacji żądanej w punkcie 7 ww. wniosku wymaga dużego nakładu pracy i czasu ze względu na dużą ilość wystawionych faktur. Pozyskanie żądanych faktur wymaga wygenerowania ich dla każdego z odbiorców z osobna, co wymaga dużego nakładu pracy oraz czasu ze względu na ilość rozliczanych z tego punktu odbiorców i ilość wystawionych faktur. W toku analizy przedmiotowej sprawy Spółka ustaliła, że niniejsza sprawa dotyczy indywidualnego interesu wnioskodawcy wynikającego z konieczności rozliczenia usługi dostawy wody na rzecz wnioskodawcy, albowiem zakres żądanych informacji dotyczy przedmiotu sporu sądowego, jaki toczył się pomiędzy stronami.

Ponadto w zakresie wniosku o przekazanie informacji o zużyciu wody dla Państwowej Straży Pożarnej przy ul. (...) za okres do czerwca 2009 r. i wyjaśnienie, w jaki sposób Państwowa Straż Pożarna (Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 7 we W.przy ul. (...)) rozliczała się za zużytą wodę od czerwca 2009 r., wskazano, że jest to nowy wniosek o udostępnienie Informacji publicznej. Wniosek ten jest nieprecyzyjny - nie wynika bowiem z jego treści, co należy rozumieć pod pojęciem "sposobu rozliczania" od czerwca 2009 r. (szczególnie w sytuacji, gdy skarżącą powiadomiono o tym, że umowa z Państwową Strażą Pożarną została zamknięta po czerwcu 2009 r.). Ponadto konieczne jest wyjaśnienie I doprecyzowanie, co oznacza sformułowanie "informacja o zużyciu wody dla Państwowej Straży Pożarnej przy ul. (...) za okres do czerwca 2009 r.". W konsekwencji - w celu umożliwienia prawidłowego wykonania ww. wniosku wezwano skarżącą do doprecyzowania treści wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu M. N. zarzuciła MPWiK we W. bezczynność w zakresie rozpatrzenia jej wniosku z dnia 18 września 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej.

W motywach skupiła się przede wszystkim na polemice ze stanowiskiem MPWiK we W. co do przetworzonego charakteru żądanej informacji oraz zarzuciła naruszenie przez organ art. 7 i 8 k.p.a.

W odpowiedzi na skargę MPWiK we W. wniosło o odrzucenie skargi ewentualnie jej oddalenie.

Odnosząc się do skargi, podkreślono, że nie sposób jest przyjąć, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W. pozostaje w bezczynności w odniesieniu do wniosku skarżącej z dnia 18 września 2014 r. Ww. wniosek zawierał 10 żądań. W zakresie żądania nr 3, 5, 8, 9, 10 Spółka udzieliła odpowiedzi lub udostępniła żądane informacje w piśmie z dnia 7 października 2014 r. W zakresie żądań nr 1, 2, 4, 6 i 7 ww. wniosku Spółka odmówiła udostępnienia informacji publicznej, a zatem w tym przypadku właściwy tryb kwestionowania stanowiska Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we W. stanowiłaby skarga na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej, a nie skarga na bezczynność. Należy zauważyć, że nie można mówić o bezczynności w sytuacji, gdy Spółka albo udostępnia żądane informacje albo też wydaje decyzję o odmowie udostępnienia żądanych informacji z uwagi na niewykazanie w wyznaczonym terminie interesu publicznego uzasadniającego udzielenie informacji w formie przetworzonej.

Podczas rozprawy w dniu 8 kwietnia 2015 r. pełnomocnik strony skarżącej świadczył, że nie podtrzymuje skargi w zakresie punktu 3 i 5 wnioskiem i w tym zakresie cofa skargę. W pozostałym zakresie podtrzymał żądania skargi.

Pełnomocnik MPWiK we W. wnosił o wywodził jak w odpowiedzi na skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1- 4a. W takich przypadkach kontroli poddany jest brak aktu lub czynności w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie w określonym przez prawo terminie. Istotną kwestią z punktu widzenia tego rodzaju skargi jest zatem przede wszystkim występowanie podstawy prawnej do określonego zachowania się organu wobec przedstawionego żądania strony. Powyższe determinuje zakres kontroli sądu sprowadzającej się w tym przypadku do oceny, czy sprawa podlega załatwieniu przez organ w drodze określonego przez ustawodawcę aktu administracyjnego lub czynności. W razie pozytywnego ustalenia w tym zakresie, stosownie do art. 149 p.p.s.a., sąd uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a p.p.s.a., zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 61 ust. 1 stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu (ust. 2). Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2. może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (ust. 3).

Materialnoprawną podstawą żądania zawartego we wniosku skarżącej z dnia 18 września2014 r. są przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.), dalej także jako u.d.i.p.

W zakresie żądania objętego punktem 8 dotyczącego udostępnienia wszystkich odczytów wodomierza zamontowanego przy ul. (...) za okres 31 października 2008 r. do 31 marca 2014 r. wskazano, że w posiadaniu Spółki są jedynie informacje o zużyciu wody przez Państwową Straż Pożarną do czerwca 2009 r., potem umowa z Państwową Strażą Pożarną została zamknięta. W związku z tym, skarżąca pismem z dnia 17 października 2014 r. wniosła m.in. o udostępnienie jej przez MPWiK we W. informacji o zużyciu przez Państwową Straż Pożarną wody z przedmiotowego wodomierza za okres od 31 października 2008 r. do czerwca 2009 r. Wniosek ten nie został jednak przez MPWiK we W. rozpatrzony. Powyższe oznacza, że w niniejszej sprawie organ ani nie wydał decyzji odmawiającej udostępnienia informacji na temat zużycia wody przez PSP w okresie od 31 października 2008 r. do czerwca 2009 r., ani też nie udzielił skarżącej takiej informacji w zakresie zweryfikowanym wnioskiem z dnia 17 października 2014 r.

Powyższe jest równoznaczne z pozostawianiem w stanie bezczynności.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się bowiem, że o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej świadczy nie tylko brak udzielenia informacji, ale także przedstawienie informacji zupełnie innej, niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej lub tez informacji wymijającej czy nieadekwatnej do treści wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że zarzucana bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Regulacje dotyczące udostępnienia informacji publicznej budzą wielokrotnie wątpliwości interpretacyjnej, zachowanie adresata wniosku w kontrolowanej sprawie z pewnością nie miało cech lekceważącego traktowania obowiązków nakładanych na niego mocą ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Mając powyższe na uwadze na mocy art. 149 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w pkt I sentencji wyroku.

W zakresie żądania objętego punktem 3 wniosku, dotyczącego uzyskania wszystkich świadectw potwierdzających legalizację wodomierza głównego, oraz punktem 5 wniosku dotyczącego udostępnienia wszystkich odczytów wodomierza głównego za wskazany okres pełnomocnik skarżącej podczas rozprawy w dniu 8 kwietnia 2015 r. cofnął skargę.

Sąd uznał cofnięcie skargi we wskazanym wyżej zakresie za dopuszczalne, wobec czego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w pkt II sentencji wyroku.

W zakresie żądania objętego punktem 1 wniosku skarżąca wnosiła o udostępnienie wykazu umów zawartych z.odbiorcami wody zaopatrywanych w wodę dostarczaną za pośrednictwem przyłącza przy ul. (...), zobowiązanych wraz z wnioskodawcą do uczestniczenia w pokrywaniu różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy odliczających.

Żądanie objęte punktem 2 dotyczyło udostępnienia wszystkich umów zawartych z odbiorcami wody zaopatrywanych w wodę dostarczaną za pośrednictwem przyłącza przy ul. (...), zobowiązanych wraz z wnioskodawcą do uczestnictwa w pokrywaniu różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy odliczających.

Żądanie objęte punktem 4 dotyczyło protokołów dokumentujących naprawę instalacji.

Żądanie objęte punktem 6 dotyczyło udostępnienia wszystkich odczytów wodomierzy odliczających za wskazany okres. Żądanie objęte punktem 7 wniosku dotyczyło udostępnienia wszystkich faktur dostarczonych odbiorcom wody na wskazany okres.

W zakresie żądań objętych punktami 1,2,4,6 i 7 organ pismem z dnia 4 listopada 2014 r. podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 7 października 2014 r., zgodnie z którym żądane informacje, mają charakter informacji przetworzonej i wobec niewskazania interesu publicznego, uzasadniającego udzielenie informacji publicznej w formie przetworzonej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma z dnia 7 października 2014 r. odmówił udostępnienia informacji w zakresie tych żądań.

W świetle powyższego brak jest zdaniem Sądu podstaw do przyjęcia, że strona przeciwna pozostaje bezczynna w zakresie rozpoznania wniosku skarżącej z dnia 18 września 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej sprecyzowanej w pkt 1,2,4, 6 i 7 wniosku. Skoro bowiem strona przeciwna uznała, że żądana przez skarżącą informacja objęta tymi punktami jest informacją publiczną przetworzoną, co uzasadniła w piśmie z dnia 7 października 2014 r. i wezwała skarżącą na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. do wykazania w zakreślonym terminie, że uzyskanie ww. informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, a skarżąca w zakreślonym terminie warunku określonego ww. przepisem prawa nie spełniła, w związku z czym strona przeciwna pismem z dnia 4 listopada 2014 r. odmówiła udostępnienia żądanej w punkcie 1,2,4,6, 7 wniosku z dnia 18 września 2014 r. informacji, nie można mówić o bezczynności strony przeciwnej,w powyższym zakresie. Zważyć bowiem należy, że w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu zobowiązanego żądana informacja publiczna ma charakter informacji publicznej przetworzonej, a wnioskodawca nie wykaże, że uzyskanie ww. informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, organ, do którego skierowano wniosek o udostępnienie informacji publicznej przetworzonej, wydaje na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p. decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Taka sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie. W okolicznościach faktycznych sprawy pismo strony przeciwnej z dnia 4 listopada 2014 r. którym strona przeciwna odmówiła udostępnienia skarżącej żądanej w punkcie 1,2,4,6 i 7 wniosku z dnia 18 września 2014 r. informacji, należy uznać za decyzję administracyjną, o jakiej mowa w art. 16 ust. 1 u.d.i.p. Pismo to bowiem zawiera cztery elementy niezbędne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych do tego, by uznać je za decyzję administracyjną. Zawiera bowiem oznaczenie organu, który je wydał, wskazuje adresata, do którego jest skierowane, rozstrzygnięcie wniosków oznaczonych pkt 1,2,4,6,7 i w piśmie wszczynającym postępowanie w niniejszej sprawie, oraz zawiera podpis osoby uprawnionej do załatwienia sprawy. Pismo to bowiem zostało podpisane przez H. K. upoważnioną do załatwiania w imieniu Spółki MPWiK S.A. z siedzibą we W. spraw w zakresie postępowań o udzielenie informacji publicznej (upoważnienie k. 47 akt sprawy). Bez znaczenia natomiast w niniejszej sprawie ze skargi na bezczynność w zakresie dostępu do informacji publicznej pozostaje prawidłowość podjętej przez stronę przeciwną decyzji administracyjnej. Decyzja ta bowiem nie podlega kontroli pod względem jej zgodności z prawem w sprawie mającej za przedmiot bezczynność organu. W związku natomiast z załatwieniem sprawy wszczętej wnioskiem skarżącej z dnia 18 września 2014 r. ww. decyzją administracyjną z dnia 4 listopada 2014 r., nie można mówić o bezczynności MPWiK S.A. z siedzibą we W.

W tej sytuacji wniesiona w niniejszej sprawie skarga na bezczynność MPWiK S.A z siedzibą we W. w zakresie rozpoznania wniosku skarżącej z dnia 18 września 2014 r. w zakresie objętym pkt 1,2,4,6, wniosku - podlegała oddaleniu, jako bezzasadna, na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Bez znaczenia także w sprawie pozostają wykazywane przez stronę przeciwną przyczyny, z powodu których skarżąca wystąpiła do strony przeciwnej o udostępnienie żądanej informacji publicznej, skoro strona domagająca się udostępnienia informacji publicznej nie ma obowiązku wskazywać powodów wystąpienia z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, chyba, że domaga się udostępnienia informacji publicznej przetworzonej, to wówczas, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., musi wykazać, że uzyskanie tej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

W zakresie żądania objętego punktem 9 (dotyczącego udostępnienia wszystkich odczytów zużytej wody z hydrantu zlokalizowanego przy ul. ul. (...) i dokumentów rozliczających to zużycie) wskazano, że zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Straży Pożarnej, PSP nie korzystała z hydrantu zamontowanego na terenie dawnego (...). Podobnie w zakresie żądania objętego punktem 10 (dotyczącego udostępnienia wszystkich odczytów zużytej wody z hydrantu zlokalizowanego przy ul. (...) i dokumentów rozliczających to zużycie)wskazano, że zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Straży Pożarnej PSP nie korzystała z hydrantu zamontowanego na terenie dawnego (...). Informacje dotyczące tych żądań przekazano skarżącej pismem z dnia 7 października 2014 r.

Powyższe zostało potwierdzone pismem KM Państwowej Straży Pożarnej we W. z dnia 25 września 2014 r. (nadesłanym przez stronę przeciwną pismem z dnia 10 kwietnia 2015 r.), z którego wynika, że Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP nie pobierała wody z hydrantu zlokalizowanego na terenie dawnego zakładu (...), gdyż hydrant od dłuższego czasu był niesprawny.

Bezczynność organu w sytuacji określonej przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej polega na tym, że organ zobowiązany do podjęcia czynności materialno-technicznej w przedmiocie informacji publicznej, takiej czynności nie podejmuje. Innymi słowy, z bezczynnością organu w zakresie dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy organ milczy wobec wniosku strony o udzielenie takiej informacji. Od "milczenia " organu trzeba odróżnić sytuację, w której organ odpowiada na wniosek o udzielenie informacji publicznej, opierając się na stanie posiadanej wiedzy. W takiej sytuacji odpowiedź organu na wniosek zainteresowanego podmiotu trzeba potraktować jako udzielenie informacji, choćby stanowisko organu nie satysfakcjonowało zaineresowanego.

W tej sytuacji skarga na bezczynność MPWiK we W. w zakresie rozpoznania żądania objętego pkt 9 i 10 wniosku podlegała oddaleniu jako bezzasadna na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Przedmiotem oceny Sądu były jedynie żądania skarżącej objęte treścią pisma z dnia 18 września 2014 r. W związku z tym poza zakresem tej oceny znalazły się nowe żądania dotyczące udostępnienia informacji publicznej, zawarte w jej piśmie do MPWiK we W. z dnia 17 października 2014 r. Dotyczy to żądania wyjaśnienia, w jaki sposób Państwowa Straż Pożarna rozliczała się za zużytą wodę od czerwca 2009 r. Organ wskazał, że jest to nowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej i wezwał skarżącą do jego sprecyzowania.

W wymienionych wyżej powodów Sąd - wbrew alternatywnemu wnioskowi strony przeciwnej zawartemu w odpowiedzi na skargę - nie znalazł podstaw do jej odrzucenia. Sąd nie nadał również formalnego biegu wnioskowi strony przeciwnej dotyczącemu dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu ze wskazanych dokumentów, gdyż dokumenty te zostały dołączone do akt sprawy, co oznacza, że stanowiły przedmiot oceny Sądu.

Zgodnie z treścią art. 206 powołanej wyżej ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w razie częściowego uwzględnienia skargi Sąd może w uzasadnionych przypadkach zasądzić na rzecz skarżącego od organu tylko część kosztów, w szczególności jeżeli skarga została uwzględniona w części niewspółmiernej w stosunku do wartości przedmiotu sporu ustalonej w celu pobrania wpisu.

Ponieważ w przedstawionej sprawie w przypadku dziesięciu zaskarżonych do Sądu punktów dotyczących zarzuconej stronie przeciwnej bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej w dwóch punktach postępowanie umorzono, w siedmiu punktach skargę oddalono, a tylko w przypadku jednego punktu Sąd częściowo skargę uwzględnił i zobowiązał stronę przeciwną do rozpoznania wniosku skarżącej w części dotyczącej zużycia wody przez PSP w okresie od 31 października 2008 r. do czerwca 2009 r. (skarżąca żądała informacji za dłuższy okres), zasadne było uznanie, że w sprawie nie zostały spełnione przesłanki z art. 206 p.p.s.a. dotyczące miarkowania kosztów.

J.T.15 maja 1915 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.